STU v Bratislave podporí projekty mladých vedcov sumou 96.500 eur

  Foto: Lina Kivaka / Pexels

Bratislava 27. júla (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) aj tento rok finančne podporí výskumné projekty mladých vedcov. V rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a programu na podporu mladých výskumníkov rozdelí celkovo 96.500 eur. TASR o tom informovala hovorca STU v Bratislave Juraj Rybanský.
      

Grant zo schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov slúži na krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo umeleckých) projektov excelentných tímov mladých výskumníkov STU. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústreďovať sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú. "Tým sa vytvorí priestor na rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti," povedal prorektor STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Alojz Kopáčik.
      

O podporu z grantovej schémy sa mohli uchádzať mladí výskumníci do 33 rokov - študenti dennej formy doktorandského štúdia a vysokoškolskí učitelia alebo výskumní pracovníci zamestnaní na STU do troch rokov od skončenia tretieho stupňa štúdia. Členovia riešiteľského kolektívu musia byť minimálne z dvoch fakúlt STU.
      

Maximálna suma, o ktorú bolo možné požiadať, je 5000 eur na projekt. Ak projekt rieši výskum zameraný na niektorú z tém informačné a komunikačné technológie, materiálový výskum, nanotechnológie, priemyselné technológie, biomedicína a biotechnológie, udržateľná energetika a energie, životné prostredie, pôdohospodárstvo, mohli riešitelia požiadať o sumu vo výške 7000 eur.
      

V roku 2021 sa do programu zapojilo šesť fakúlt, ktoré spoločne vytvorili 15 tímov. Projekty posudzovali hodnotitelia nominovaní fakultami a dvaja externí hodnotitelia. Na základe posúdenia hodnotiteľov boli projekty zostavené do poradia podľa získaného počtu bodov. Finančnú podporu získalo prvých sedem projektov v celkovej sume 45.500 eur.
      

V tomto roku sa uskutočnil aj 12. ročník výzvy Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov. Program motivuje mladých zamestnancov univerzity zapojiť sa do získavania grantov na vlastnú výskumnú činnosť. Program je financovaný z vlastných zdrojov univerzity. "Umožňuje väčšiemu množstvu mladých výskumníkov získať skúsenosti a zručnosti, ako pripraviť kvalitný návrh žiadosti o grant, v priebehu riešenia projektu získať skúsenosti s napĺňaním aktivít projektu a na záver zručnosti, ako zúčtovať pridelené finančné prostriedky a napísať záverečnú správu," vysvetlil Kopáčik. V tomto ročníku bolo celkovo podaných 133 projektov, podporu získa 51 z nich v celkovej výške 51.000 eur.

 

Zdieľať na facebooku