STU má nový vnútorný systém kvality, účinný bude od 1. apríla

  Foto: Bigstock

Bratislava 30. marca (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave má nový vnútorný systém kvality. Riadiť sa ním začne od 1. apríla. Informuje o tom STU na svojom webe.
      

Ide o súbor dokumentov, ktoré upravujú nový spôsob modernej správy univerzity, jej zodpovedného riadenia na všetkých stupňoch a vytvárania tvorivých podmienok pre študentov a zamestnancov formou postupného skvalitňovania vnútorných procesov a služieb. Sú v súlade s európskymi štandardmi a štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
      

Prijatie tohto systému v podmienkach STU vyplýva nielen zo zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. "Je to prirodzená ambícia našej univerzity v záujme toho, aby poskytovala kvalitné univerzitné vzdelávanie podľa najvyšších medzinárodných štandardov postavené na aktívnej účasti študentov na vedeckom výskume, umení a ďalšej tvorivej inžinierskej činnosti, orientované na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe," vysvetlil rektor STU Miroslav Fikar.
     

Prijatá politika kvality má tiež za cieľ neustále zvyšovať úroveň univerzity a jej pozitívny vplyv na spoločnosť sústavným skvalitňovaním poskytovaných služieb vo výchovnovzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti a transferom výsledkov výskumu a know-how univerzity do podnikateľského prostredia. Malo by sa tak diať v duchu akademického partnerstva medzi zamestnancami, študentmi, absolventmi, zamestnávateľmi a ďalšími záujmovými skupinami.
      

K predpisom vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na STU sa v marci vyjadril Akademický senát STU a schválila ich Vedecká rada STU. K schváleným dokumentom pribudnú ešte pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov. Tento vnútorný predpis by byť prerokovaný a schválený v druhom štvrťroku 2021.

Zdieľať na facebooku