Vláda odobrila návrh na umožnenie odoberania titulov

Vláda odobrila návrh na umožnenie odoberania titulov
Vláda odobrila návrh na umožnenie odoberania titulov / Foto: Bigstock

Bratislava 4. novembra (TASR) - Návrh, ktorý má umožniť odoberanie vysokoškolských titulov, odobrila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
      

Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov. Účinná by mohla byť od začiatku roka 2021, pričom by sa mala vzťahovať až na záverečné práce študentov odovzdané po januári nasledujúceho roka.
      

Právna úprava by mala jasne stanoviť, kedy možno odnímať titul, za akých okolností, kto má o tom rozhodovať v prvom stupni aj v druhom stupni, ale aj do akého času od absolvovania štúdia, či udelenia titulu je možné o tom rozhodovať. Rovnako stanovuje, aké majú byť následky rozhodnutia. Podľa predkladateľov má zaviesť princíp "kto akademický titul prideľuje, ten ho odníma". O neplatnosti štátnej skúšky by mal po novom rozhodnúť rektor univerzity, ak "záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent, alebo ak úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby".
      

Rektor by tiež mohol konať aj v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul. A tiež ak absolvent "v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v študijnom programe nižšieho stupňa, alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu nižšieho stupňa prestal spĺňať základnú podmienku na prijatie na štúdium príslušného absolvovaného študijného programu vyššieho stupňa".
      

Za vysokú školu by mal konať rektor na návrh poradnej komisie. Jej členov menuje a odvoláva rektor. Jej súčasťou by mali byť štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta, najviac dvaja by mohli byť zamestnancami príslušnej vysokej školy. Ďalej dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami školy a jeden študent príslušnej školy navrhnutý študentskou časťou akademického senátu.
      

V prípade, ak by sa odňal titul študentovi za riadne ukončenie nižšieho stupňa vzdelávania, pričom by pokračoval na vyššom stupni, mohlo by ísť o dôvod na ukončenie štúdia. "Pretože ten, kto nemá vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, nespĺňa podmienky na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa," píše sa v návrhu.
      

Novela má tiež umožniť vzdanie sa titulu. Fyzická osoba by tak mohla neodvolateľne urobiť písomným oznámením s úradne osvedčeným podpisom doručeným rektorovi vysokej školy, ktorá titul udelila.
      

Zároveň má právna úprava stanoviť, že konanie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nemožno začať voči osobe, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie pred 1. januárom 2021. A to aj v prípade udelenia akademického titulu, titulu docent, ako aj pri podaní návrhu na odvolanie profesora.
      

Pripomienkou k zákonu bolo, aby v časti zákona, ktorý sa zaoberá aj vojenskými školami bolo doplnené, že ministerstvo obrany plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní, okrem štyroch výnimiek. Ide o konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, konania o neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, konania o odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu docent a konania o podaní návrhu na odvolanie profesora.

Čítajte viac o téme: Plagiátorstvo
Zdieľať na facebooku