Akademická etika by mala byť pre novú vládu prioritou, tvrdí To dá rozum

  Foto: Bigstock

Bratislava 9. apríla 2020 (TASR) - Na Slovensku je dlhodobo problém s neriešením porušovania akademickej etiky, a to tak u študentov, ako aj u zamestnancov vysokých škôl, pričom ide predovšetkým o plagiátorstvo. Poukázal na to prieskum iniciatívy To dá rozum. Tá zároveň tvrdí, že akademická etika by mala byť pre novú vládu prioritou.
      

"Doterajšie pokusy riešiť túto problematiku legislatívnou cestou cez novelu vysokoškolského zákona boli neúspešné. Rozvoj akademickej etiky a reálne riešenie jej porušovania by preto mali byť jednou z priorít programového vyhlásenia vlády," uviedol analytik iniciatívy To dá rozum Stanislav Lukáč. Iniciatíva preto navrhla riešenia, ktorých cieľom je zabezpečiť dodržiavanie akademickej etiky na vysokých školách všetkými aktérmi vytváraním preventívnych, detekčných a sankčných mechanizmov bojujúcich s podvádzaním, neetickým správaním a inými priestupkami.
      

Za jeden zo základných pilierov považuje iniciatíva oboznámenie študentov s pravidlami akademickej a výskumnej etiky a základmi akademického písania hneď v prvom semestri štúdia. Navrhuje, aby vysoké školy do kurikula integrovali predmet zameraný na získanie zručností akademického písania. Vedenia vysokých škôl by tiež mali podporovať vznik Centier akademického písania, ktoré by dokázali poskytovať študentom systematickú i individuálnu podporu v akademickom písaní. Za dôležitú súčasť predchádzania plagiátorstva a iných foriem podvádzania iniciatíva považuje aj informovanie študentov o jeho kontrole a sankciách v prípade jeho odhalenia.
      

Na to, aby bola komunikácia pravidiel študentom jednotná, To dá rozum navrhuje zaviesť inštitucionálne vzdelávanie učiteľov o problematike plagiátorstva. Hlavnými cieľmi takéhoto vzdelávania má byť to, aby vyučujúci dokázali odhaliť plagiáty a zároveň medzi sebou budovali rovnaké vnímanie interných noriem zameraných na detekciu a sankcionovanie plagiátorstva, či iných priestupkov.
      

Ďalší dôležitý aspekt odhaľovania plagiátorstva vidí iniciatíva v systematickom budovaní databázy všetkých písomných prác študentov vrátane seminárnych prác. V súčasnosti sa totiž v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác nachádzajú len záverečné práce, čo sťažuje odhaľovanie plagiátov z iných zdrojov. Rozšírenú databázu by školy následne využívali pri kontrole originality všetkých odovzdávaných prác študentov.
      

V neposlednom rade vníma To dá rozum ako potrebné prijať legislatívnu úpravu, ktorá by umožňovala odnímať tituly pri podvodnom vypracovaní bakalárskych, magisterských, rigoróznych, doktorandských a habilitačných prác a pri získaní profesúry na základe plagiovaných publikácií, či publikácií založených na manipulovaných dátach. Opatrenie si vyžaduje novelizovať zákon o vysokých školách tak, aby vysoké školy nadobudli zodpovednosť za odhaľovanie podvodov u svojich absolventov, uchádzačov o vedecko-pedagogický titul a právomoc na odňatie titulu. Titul by mohol odňať rektor vysokej školy na základe rozhodnutia na to poverenej etickej komisie.

Zdieľať na facebooku