Na vysokých školách je potrebné zmeniť obsah a spôsob výučby, tvrdí To dá rozum

Foto: Zuzana Gránska
Analytik Stanislav Lukáč, iniciatíva To dá rozum / Foto: Zuzana Gránska

Bratislava 18. marca (TASR) - Pravidelná aktualizácia obsahu, vyhodnocovanie napĺňania cieľov vzdelávania, efektívny zber a využívanie spätnej väzby na kvalitu výučby, podpora učiteľov pri príprave a realizácii výučby a posilnenie aktivizujúcich metód vo výučbe. To je niekoľko z opatrení pre dosiahnutie zmeny a zatraktívnenie štúdia na vysokých školách na Slovensku, ktoré vyplývajú z odporúčaní pre skvalitnenie školstva vypracovaných iniciatívou To dá rozum.
      

"Ako jeden z nástrojov na skvalitnenie výučby na vysokých školách vidíme vytváranie a rozvoj centier pre rozvoj pedagogických zručností vysokoškolských učiteľov, ktoré by vznikali na úrovni fakúlt, respektíve v prípade malých škôl na úrovni inštitúcie," povedal analytik To dá rozum Stanislav Lukáč. Centrá by mali u vyučujúcich rozvinúť zručnosti vysokoškolskej pedagogiky a didaktiky tak, aby vedeli diagnostikovať stav vedomostí a zručností u študentov, definovať ciele a obsah predmetu, výučbové stratégie, spôsoby priebežného overovania dosahovania cieľov a hodnotenie výstupov zo vzdelávania. Medzi ďalšie úlohy centier by patrilo aj poskytovanie mentoringu učiteľom na základe otázok, ktoré vychádzajú z výziev ich pedagogickej praxe, ako aj z monitoringu a vyhodnocovania priebehu ich výučby.
      

Ďalším z odporúčaní, ktoré úzko súvisí aj s tvorbou centier pre rozvoj pedagogických zručností, je pristúpenie k revízii predmetov v rámci študijných programov, ich náplne a požadovaných výstupov. Opatrenie by malo podľa iniciatívy smerovať k zníženiu záťaže študentov a učiteľov. Hlavnou zmenou prameniacou z takejto revízie by malo byť zníženie počtu predmetov a kontaktnej výučby a zvýšenie dôrazu na aktívnu individuálnu alebo skupinovú prácu študentov.
      

Okrem toho, k skvalitňovaniu štúdia by podľa To dá rozum mohli prispieť aj takzvané programové rady. Úlohou týchto rád by bolo pravidelne vyhodnocovať študijné programy tak, aby poskytovali študentom kvalitné vzdelávanie v súlade s trendmi a potrebami v odbore, ako aj potrebami samotných študentov. Konkrétne by programové rady pomáhali pri zefektívnení organizácie výučby, odstránení duplicít a neaktuálneho obsahu vo výučbe či zabezpečení nadväznosti jednotlivých predmetov v študijnom programe.
      

To dá rozum ďalej navrhuje aj zefektívnenie zužitkovania spätnej väzby na kvalitu výučby od študentov, ktorá by sa mala robiť priebežne. Okamžitá, priebežná spätná väzba by mala byť kombinovaná s dotazníkmi na konci semestra, ktoré budú hodnotiť daný predmet ako celok. Pre zvýšenie záujmu študentov o dotazníky sa zároveň javí byť kľúčové garantovanie anonymity a vyvodenie opravných opatrení na problémy, na ktoré dotazníky poukážu.

Zdieľať na facebooku