Vzdelávanie v oblasti IT reaguje na aktuálne trendy, vznikli nové predmety

  Foto: Bigstock

Bratislava 4. marca 2020 (TASR) - Vysokoškoláci s ambíciou uplatniť sa v IT sektore majú možnosť využiť nové a inovované predmety. Vďaka činnosti takzvaného Kompetenčného centra pre vzdelávanie na vysokých školách si môžu zvoliť z viacerých z nich. Centrum vzniklo v roku 2016. Je jednou z aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
      

Inovovať vzdelávací proces v IT oblasti na vysokých školách má však počas celého obdobia jeho realizácie (2016 – 2020). Výstupmi sú nové a inovované vysokoškolské predmety a študijné programy pre informatikov a neinformatikov na vysokých školách. Obsah vysokoškolských predmetov sa tvorí, reviduje a aktualizuje na všetkých piatich partnerských univerzitách národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).
      

"Z pohľadu čísel o nových a inovovaných predmetoch hovoríme napríklad o 19 predmetoch zameraných na dátovú vedu, 13 predmetoch zameraných na internet vecí. Počítačové siete majú 14 nových predmetov a rovnako aj podnikovo-informačné systémy," uvádza IT Akadémia. Ich súčasťou sú aj študijné materiály, ktorých cieľom je pripraviť absolventov neinformatických odborov na pracovné uplatnenie sa v IT sektore. Ide o tri predmety k dátovej vede a dva predmety v oblasti sieťovej akadémie, jeden predmet je venovaný internetu vecí a štyri sa týkajú podnikovo-informačných systémov.
      

Päť partnerských vysokých škôl realizuje výučbu 57 nových a inovatívnych predmetov vyššie uvedeného odborného zamerania. "Vďaka partnerským univerzitám ponúka národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie študentom v rámci študijných programov aj certifikované bloky IT – prax. Majú zlepšiť vedomosti a praktické skúsenosti študentov – neinformatikov v oblasti informačných technológií," uvádza IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
      

"Jedným z prínosov projektu z hľadiska udržateľnosti je akreditácia nového študijného programu analýza dát a umelá inteligencia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Prvýkrát sa bude realizovať v akademickom roku 2020/2021," poznamenal Gabriel Semanišin, prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a zároveň garant projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
      Štruktúra predmetov a obsah študijných materiálov vznikali aj na základe intenzívnej spolupráce so zamestnancami IT firiem.

Zdieľať na facebooku