Záujem o spojenie do konzorcií prejavilo 11 slovenských univerzít

  Foto: Shutterstock

Bratislava 20. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR uzavrelo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Do výzvy sa zapojilo celkovo 11 univerzít, ktoré podali päť projektových zámerov na vznik konzorcií. Výzva bola vyhlásená v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
        

Podporiť strategický rozvoj vysokých škôl, zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry, to sú zámery rezortu školstva v rámci výzvy z plánu obnovy. "Cieľom výzvy bolo zmapovať reálny záujem o spájanie priamo zo strany vysokých škôl a poskytnúť projektom spätnú väzbu pred vyhlásením výzvy na finančnú podporu vzniku konzorcií, aby sa zvýšila kvalita predkladaných projektov," uviedol rezort školstva.
        

Do výzvy na predkladanie projektových zámerov sa zapojilo celkovo 11 univerzít, ktoré plánujú vytvoriť dokopy päť konzorcií spolupracujúcich vysokých škôl. Prvým spojením má byť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene, druhým Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, tretím Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave. Štvrté spojenie chcú vytvoriť Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave a piatym Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
        

"Očakávaným výsledkom takéhoto spájania vysokých škôl je zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania prostredníctvom zdieľanej infraštruktúry a ľudských zdrojov, čím vytvoríme aj priestor pre zlepšenie postavenia slovenského vysokého školstva na medzinárodnom poli a zvýšime atraktivitu vysokých škôl pre udržanie a lákanie talentov," vysvetlil štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť vedy, výskumu a vysokého školstva Michal Fedák. Nasledovať bude proces vyhodnocovania prijatých projektových zámerov, na konci ktorého obdržia žiadatelia hodnotiace správy, v ktorých bude posudzovaný súlad projektov s cieľmi a aktivitami uvedenými vo výzve a prípadné odporúčania na doplnenie projektov. "Predloženie hodnotiacej správy bude zároveň podmienkou na zapojenie sa do pripravovanej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR nadväzujúcej na ukončenú výzvu na predkladanie projektových zámerov. Pričom v súčasnosti sa v rámci revízie plánu obnovy rokuje s Európskou komisiou aj o rozsahu podpory konzorcií," vysvetlilo MŠVVaŠ SR.
        

Konzorciá, ktoré uspejú aj v rámci výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov, získajú prostriedky prioritne na užšie prepájanie sa a realizovanie spoločných zdieľaných aktivít. Súčasťou projektových zámerov sú aj rekonštrukcie a modernizácie budov a zariadení vysokých škôl, ktoré budú slúžiť na potreby konzorcia. 
 

Zdieľať na facebooku