Počet vysokoškolákov vlani klesol, priemerný vek profesorov bol 61 rokov

  Foto: Pexels

Bratislava 14. decembra (TASR) - Počet vysokoškolákov vlani oproti roku 2020 klesol o 675, čo predstavuje 0,49 percenta. Celkový počet študentov bol 136.646, z toho bolo 80.127 žien. Vyplýva to z výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2021 z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú vzala v stredu vláda na vedomie.
      

Z výročnej správy vyplýva, že najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch študovalo v spoločenských vedách, náukách a službách, a to 53,35 percenta. Podiel žien na celkovom počte vysokoškolských študentov vlani dosiahol 58,64 percenta, v prípade doktorandského štúdia 47,87 percenta. Podiel žien študentiek na súkromných vysokých školách bol 63,10 percenta.
      

"V priebehu roka 2021 riadne skončilo vysokoškolské štúdium na verejných a súkromných vysokých školách 37.319 študentov, z toho 22.895 žien, čo predstavuje medziročný nárast o 1,78 percenta, teda o 654 absolventov," uvádza sa vo výročnej správe. Pod tento stav sa podľa rezortu školstva v najvýraznejšej miere podpísali absolventi prvého stupňa dennej formy štúdia medziročným nárastom o 6,82 percenta (1006 absolventov), zatiaľ čo v prípade absolventov druhého stupňa dennej formy štúdia bol zaznamenaný medziročný pokles o 2,9 percenta (428 absolventov).
      

O štúdium na vysokej škole v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni sa uchádzalo 38.599 uchádzačov - občanov SR, čo je medziročný pokles o 2221 ľudí. "Títo uchádzači o štúdium podali spolu s cudzincami 79.674 prihlášok, čo je medziročne o 1318 prihlášok viac. Z úspešných uchádzačov sa na štúdium zapísalo 34.483, z toho 29.800 osôb štátnej príslušnosti SR a 4683 cudzincov," píše sa v materiáli.
      

Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2021 bol viac ako 1516 eur, čo je o 0,94 percenta viac ako v roku 2020. "Priemerný plat vysokoškolského učiteľa verejnej vysokej školy bol vlani vyše 1833 eur, čo je o 1,7 percenta menej ako v roku 2020," uvádza sa vo výročnej správe. V roku 2021 bol priemerný plat profesora verejnej vysokej školy vyše 2626 eur, čo predstavuje pokles o 3,35 percenta.
      

Veková štruktúra profesorov a docentov vysokých škôl sa medziročne významne nezmenila. Medián veku vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora bol 61 rokov.
     

V schválenom rozpočte na rok 2021 bola na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl v kapitole ministerstva vyčlenená suma 588.566.967 eur. "Z uvedeného objemu finančných prostriedkov bola pre vysoké školy vyčlenená suma 580.046.052 eur. Podpora vysokoškolskej vedy a techniky v rámci finančných prostriedkov vyčlenených na vysoké školstvo v kapitole ministerstva v roku 2021 predstavovala 182.682.051 eur," píše sa v materiáli.
      


Celkové náklady verejných vysokých škôl v roku 2021 v hlavnej činnosti predstavovali 782.343.866 eur a celkové výnosy boli vo výške 813.926.152 eur. Vlani skončilo s kladným výsledkom svoje hospodárenie všetkých 18 verejných vysokých škôl.
 

Zdieľať na facebooku