Skontrolujte si záverečnú prácu pred jej odovzdaním. Na čo si dať pozor?

Finálna kontrola záverečnej práce pred odovzdaním zahŕňa viacero úkonov.
Finálna kontrola záverečnej práce pred odovzdaním zahŕňa viacero úkonov. / Foto: Pexels / Marek Levak

Práve ste dopísali záver svojej záverečnej práce a myslíte, že ste konečne skončili? To, čo ste práve naozaj dokončili, je zatiaľ len súbor kapitol podľa štruktúry, ktorú ste si vymysleli. Je potrebné ešte zrevidovať svoj prvý finálny koncept po tom, ako si ju prečíta školiteľ alebo niekto z vášho okolia a skontrolovať všetky detaily v celej práci.

 

Čo všetko je potrebné v záverečnej práci prehodnotiť?

 • Či všetky kapitoly logicky nadväzujú.
 • Či sa objavili ďalšie dôležité informácie, ktoré by sa dali zaradiť do práce.
 • Zdokonaliť štylistiku práce.
 • Skontrolovať, či sú všade, kde je to potrebné uvedené zdroje a správne uvedené citácie.
 • Či je úvod dostatočne výpovedný a odpovedá na základnú otázku, prečo bola práca napísaná.
 • Či sú názvy kapitol dostatočne presne pomenované.
 • Či sa v práci nenachádzajú zbytočné odstavce, ktoré až tak veľmi nesúvisia s témou.

 

Nezabudnite na dôslednú kontrolu záverečnej práce

Ide o veľmi dôležitú časť. Po napísaní práce je dobré, ak nájdete niekoho, kto je ochotný si vašu prácu celú prečítať. Upozorní vás tak nielen na gramatické či štylistické chyby, ale zároveň na rôzne nejasnosti, ktoré vašej pozornosti mohli uniknúť pod záplavou všetkých informácií, ktoré ste museli spracovať.

 

Čo by ste mali vedieť o Centrálnom registri záverečných prác pred odovzdaním?

Každá práca na Slovensku musí byť nahratá do systému evidencie záverečných prác (CRZP). Jej cieľom je najmä podpora vedy, výskumu a vzdelávania a až sekundárne zvyšovanie kvality záverečných prác vďaka posúdeniu kvality odovzdanej práce algoritmom na odhaľovanie plagiátov. CRZP získava, uchováva a sprístupňuje všetky záverečné práce na Slovensku. Momentálne sa v databáze nachádza až 637720 záznamov, s ktorými porovnáva všetky nahraté práce.

 

Nesnažte sa systém oklamať

Študenti sa softvér snažia každoročne oklamať rôznymi spôsobmi tak, aby vo výsledku vykázal čo najmenšiu zhodu s existujúcimi prácami. No systém si hravo poradí s každou snahou o oklamanie.

O čo sa najčastejšie študenti pokúšajú:

 • Vkladanie bielych znakov namiesto medzier. Ide o najčastejší spôsob pokusov o oklamanie registra. Biely znak v texte však možno nevidno, ale systém ho identifikuje.
 • Nahradenie písmena slovenskej abecedy písmenami z iných abecied.
 • Zaslať text v súbore vložený ako obrázok.
 • Systém identifikuje ako zhodu aj texty, kde je poprehadzovaný slovosled alebo sú Použité rôzne synonymá.

 

Zverejniť prácu alebo nezverejniť?

Počas nahrávania práce od vás systém vyžaduje rozhodnutie, či chcete zverejniť prácu alebo nie. Rozsah zverejnenia plného textu záverečnej práce v digitálnej forme si zvolíte sami priamo v licenčnej zmluve. Pred rozhodnutím je však potrebné si uvedomiť, že okrem zberu prác pre kontrolu na plagiátorstvo je paralelným cieľom zberu efektívna prezentácia výsledkov práce a výskumu študentov prostredníctvom obsahu ich záverečných prác. Ak ste pracovali svedomito na svoje práci a nemáte sa za čo hanbiť, prečo by ste prácu nezverejnili?

 

Aká veľká zhoda je už plagiátorstvo?

Plagiátorstvo je neoprávnené prebratie myšlienky, teórie, záverov, hypotéz,  a to nielen úplné, ale i čiastočné uvedenia bez odkazu na ich pôvodného autora. Podľa Miquela Roiga, autora knihy Vyhýbanie sa plagiátorstvu a iným pochybným praktikám písania, sa autor sa dopúšťa plagiátorstva, ak:

 

 • doslovne preberie text a neoznačí ho úvodzovkami, prípadne iným zaužívaným spôsobom a neuvedie odkaz na jeho autora,
 • do svojho textu plynulo zaradí hoci aj len krátku formuláciu cudzej myšlienky  bez uvedenia autora,
 • do textu zaradí väčšiu časť cudzieho textu. Aj napriek uvedenia citácie je použitie veľkej časti cudzieho textu do práce veľkým problémom,
 • do textu zaradí parafrázované  či preformulované myšlienky iného autora bez uvedenia zdroja a pôvodcu,
 • do textu zaradí väčšiu časť textu z elektronického/internetového zdroja,
 • do textu zaradí schému, graf,  tabuľku alebo obrázok bez uvedenia zdroja,
 • do textu zaradí obrázok s označením copyrightu bez súhlasu nositeľa copyrightu.

 

Po zadaní práce do systému vám do pár dní príde informácia o percentuálnej zhode s ostatnými prácami. Mali by ste vedieť, že počet citácií môže ovplyvniť výslednú percentuálnu zhodu s inou prácou. No bez ohľadu na percento, rozhodnutie o vašom osude je vždy na vašom školiteľovi. On musí posúdiť, či aj napriek vysokej zhode máte správne citované všetky zdroje. Môže sa totiž stať, že ak sa zaoberáte témou, ktorá už bola na iných univerzitách spracovaná a máte obmedzené množstvo dostupnej literatúry, z ktorej čerpali všetci pred vami, tak vám pochopiteľne vyjde vyššie percento zhody. Ak však máte správne uvedené citácie a kompletný zoznam bibliografických odkazov, tak sa nemáte čoho báť, ani pri vysokej zhode.

Zdieľať na facebooku