Úspešný rok IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže

Úspešný rok IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže
Úspešný rok IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže  
Aj napriek pandémii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zaznamenala úspešný rok. Nielenže sa nám podarilo zvládnuť výzvy, ktoré tento rok so sebou priniesol, ale dokázali sme sa venovať aj novým rozvojovým aktivitám pre podporu mladých ľudí a skvalitnenie práce s mládežou. Prinášame vám prehľad tých najdôležitejších z nich. Sú za nami stovky úspešných aktivít a tisícky spokojných účastníkov. Zároveň chceme poďakovať všetkým, s ktorými sme počas roka mohli spolupracovať.

Jednou z nosných tém a aktivít IUVENTY v roku 2021 bola príprava návrhu Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028 ako hlavného dokumentu, ktorý formuje politiku štátu voči mládeži na nasledujúce obdobie. IUVENTA zabezpečila tvorbu odborných podkladov, široký participatívny proces, ktorý vyústil do návrhu textu stratégie i krokov akčného plánu jej implementácie. Do konzultácií sa zapojilo približne 300 subjektov, organizácií a inštitúcií. Boli zrealizované okrúhle stoly v každom regióne Slovenska. Zavŕšením celého procesu bolo prijatie stratégie vládou SR na svojom zasadnutí 14. decembra 2021.

 

 

V rámci podpory práce s mládežou a zvyšovania jej kvality sme zrealizovali 37 akreditovaných školení pre účastníkov z celého Slovenska zo širokého spektra realizátorov práce s mládežou. Úspešne ich absolvovalo 298 účastníkov. Okrem toho sme zabezpečili ďalších 50 tematických vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou, napr. vzdelávanie Cesty k inklúzii v spolupráci s organizáciou A-centrum či  Terénna a klubová práca s mládežou v spolupráci s organizáciou Mládež ulice. Taktiež sme realizovali 100 podporných aktivít, predovšetkým seminárov, workshopov a webinárov v rôznych témach práce s mládežou – záznamy mnohých z nich sú dostupné na YouTube kanály IUVENTY.

V roku 2021 sme založili Žiacky poradný výbor v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a uskutočnili jeho prvé stretnutia. Ide o poradný orgán zložený zo 16 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska a jeho úlohou je poskytovať pohľad mladých ľudí na zmeny v oblasti vzdelávacej a mládežníckej politiky. Záujem prejavilo viac ako 250 mladých ľudí. Zároveň sme pokračovali v spolupráci v rámci Národnej pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou. Taktiež sme zintenzívnili podporu participácie mladých ľudí na školách prostredníctvom žiackych školských rád cez projekt Kick-up.

 

Pokračovali sme v manažovaní programu Mládežnícky delegát/delegátka OSN a vytvorili alumni sieť všetkých bývalých delegátov a delegátok, ktorí sú úspešní v rôznych profesiách po celom svete. Program implementujeme v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačnou kanceláriou OSN vo Viedni – UNIS Vienna.

 

Realizovali sme reprezentatívny výskum na vzorke stredoškolákov s názvom Čo si myslia mladí? v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry a Centrom spoločenských a psychologických vied SAV. Výskumné zistenia slúžia lepšiemu poznaniu situácie mladých ľudí a ich potrieb na Slovensku, zároveň boli podkladom pre tvorbu Stratégie SR pre mládež a ďalšie aktivity IUVENTY, čím sme zároveň napĺňali požiadavku tvorby verejných politík založených na skutočných poznatkoch a dôkazoch. Taktiež sme pokračovali v zabezpečovaní národného koordinátora európskej platformy poznatkov o mládeži YouthWiki, kde sme aktualizovali všetkých 10 odborných tematických kapitol.

 

Rok 2021 bol bohatý aj na publikačnú činnosť – preložili a vydali sme 8 príručiek pre podporu práce s mládežou – všetky sú dostupné na stiahnutie na stránke IUVENTY a v tlačenej podobe k dispozícii pre účastníkov vzdelávacích aktivít:

 

Počas roka sme v IUVENTE zabezpečovali sekretariát pre Akreditačnú komisiu v oblasti práce s mládežou. Boli zverejnené 4 výzvy na podávanie akreditácií. V rámci nich bolo prijatých 20 žiadostí o akreditáciu vzdelávacích programov a zabezpečených 38 odborných posudkov pre 4 zasadnutia Akreditačnej komisie. Taktiež sme poskytli 184 konzultácií a zrealizovali 5 monitoringov. 

IUVENTA v roku 2021 naďalej zabezpečovala implementáciu programov EÚ Erasmus+ pre mládež a športEurópsky zbor solidarity. V rámci programu Erasmus+ pre mládež bolo v roku 2021 prijatých celkovo 128 žiadostí o grant a podporu získalo 64 projektov. V rámci programu Európsky zbor solidarity bolo prijatých 35 projektových žiadostí, z ktorých bolo podporených 22 a v rámci 18 žiadostí o udelenie značky kvality bolo udelených 15 „akreditácií“.  Súčasťou týchto programov sú aj mnohé domáce a medzinárodné vzdelávacie aktivity, ktoré sa aj napriek sťaženej pandemickej situácii podarilo úspešne implementovať – či už prezenčne alebo dištančne. Zvlášť by sme chceli spomenúť projekt Europe goes local na podporu participácie mládeže na miestnej úrovni, sériu aktivít na podporu inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, či novú aktivitu na podporu práce s maďarsky hovoriacou mládežou s názvom Pop in your neighbour! alebo na podporu duševného zdravia mladých ľudí Let’s talk about mental health

 

Podporu európskych programov zabezpečuje informačná sieť Eurodesk. Vďaka nej sme prinášali aktuálne informácie o možnostiach pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou i mládežnícke organizácie. Zároveň sme pokračovali vo vydávaní podcastov SuperGenerácia na prioritné témy v oblasti mládeže a na propagáciu dobrých príkladov praxe podporených projektov. Taktiež sme zastrešili európske kampane na Slovensku ako Time to move či Európsky týždeň mládeže, Discover EU a mnohé ďalšie. V informačných i ďalších aktivitách pre kvalitnú implementáciu európskych programov sme sa koordinovali a spolupracovali aj s druhou národnou agentúrou SAAIC – Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu.

Dôležité miesto v činnosti IUVENTY patrí podpore talentovanej mládeže prostredníctvom organizovania predmetových olympiád a postupových súťaží. Veľmi nás teší, že v roku 2021 slovenské delegácie mladých ľudí priniesli z každej z 18 medzinárodných súťaží medailové umiestnenie – spolu 56 medailí, z toho 6 zlatých, 19 strieborných a 31 bronzových. Zaiste tomu napomohli aj viaceré sústredenia, na ktorých organizácii sa taktiež IUVENTA podieľala. Tieto úspechy ocenila aj prezidentka SR na samostatnom prijatí mladých reprezentantov v prezidentskom paláci spolu s predsedami celoštátnych komisií jednotlivých predmetových olympiád, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2021.  V tomto roku sme zároveň úspešne hosťovali medzinárodnú chemickú súťaž Grand Prix Chimique, ktorú sme organizovali v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

 

V roku 2021 bola z dôvodu protipandemických opatrení ohrozená realizácia nižších kôl predmetových olympiád a postupových súťaží ako podmienky postupu do celoštátnych kôl. Z tohto dôvodu IUVENTA v spolupráci s celoštátnymi odbornými komisiami zorganizovala nižšie kolá centrálne dištančne. Viaceré z nich online prostredníctvom úspešnej spolupráce s platformou EduPage. Spolu bolo v roku 2021 takto zorganizovaných 51 nižších kôl POPS, z toho prostredníctvom online testov cez platformu EduPage 29 a zapojilo sa do nich viac ako 50 000 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Samostatnú pozornosť sme venovali realizácii informačných seminárov pre učiteľov pre zvýšenie zapojenia žiakov a študentov. Online seminárov sa zúčastnilo 750 učiteľov z celého Slovenska.

 

Vyvrcholením celoročnej odbornej činnosti bola konferencia o práci s mládežou, ktorú IUVENTA organizovala v novembri 2021 vo svojich priestoroch. Privítala na nej domácich i zahraničných odborníkov. Spoločne reflektovali aktuálne výzvy v práci s mládežou, zvlášť to, ako zasiahla pandémia mladých ľudí, ako posilniť inklúziu mladých ľudí v práci s mládežou a ako lepšie realizovať prácu s mládežou na úrovni samospráv. Inšpirácie zo zahraničia sme čerpali od hostí z Islandu, Belgicka a Chorvátska. Záznamy z jednotlivých blokov programu budeme postupne zverejňovať na Facebookovej stránke IUVENTY. Súčasťou konferencie bolo aj ocenenie 15 pracovníkov s mládežou s dôrazom na regionálny rozmer a rozmanitosť sektora práce s mládežou. Inšpiratívne príbehy jednotlivých ocenených boli spracované do publikácie, ktorá je dostupná online na webe IUVENTY a môže slúžiť ako zbierka príkladov dobrej praxe. Uznanie dôležitosti témy podpory mládeže a práce s mládežou vnímame aj v tom, že záštitu nad konferenciou prebrala prezidentka SR aj predseda vlády SR.

 

IUVENTA v roku 2021 taktiež revitalizovala svoj bikrosový areál – vyčistila ho od náletových drevín pre väčšiu bezpečnosť detí, mladých ľudí i dospelých, ktorí ho využívajú a doplnila ho o menšiu pumptrackovú dráhu. Tento projekt zrealizovala v spolupráci s Miestnym úradom Karlova Ves, občianskym združením KAKTUS BIKE – Team, neformálnou skupinou cyklistov, ktorí sa nazvali IUVENTA crew. Časť aktivít bola realizovaná ako súčasť Týždňa dobrovoľníctva, do ktorého sa zapojili tak zamestnanci IUVENTY, ako aj dobrovoľníci z okolia. S odbornými maliarskymi prácami pomohli aj študenti Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave, čím získali reálnu prax.

Zároveň IUVENTA prevádzkovala plaváreň, pričom v roku 2021 zabezpečila jej chod aj počas letných mesiacov, čo za ostatné roky nebolo zvykom, a v závere roka podporila profesionálnych športovcov zabezpečením karanténneho športového centra pre Plaveckú federáciu. Súčasne sa postarala o prevádzku letného kúpaliska Mičurín na Búdkovej ulici v Bratislave a organizačne podporila kultúrne aktivity v jeho areály pod taktovkou OZ Hrad – Slavín.

 

Sme veľmi radi, že IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže sa darí zastrešovať nielen „tradičné“ aktivity, ale sústavne nachádza priestor pre rozvojové aktivity a skvalitňovanie ponuky v prospech sektora práce s mládežou. Darí sa tak vďaka zanieteným pracovníkom IUVENTY i spolupracujúcim inštitúciám a organizáciám, za čo chceme v závere roka všetkým čo najsrdečnejšie poďakovať. Tešíme sa na nové výzvy a aktivity v roku 2022 ako aj na ďalšie pokračujúce i nové spolupráce v novom roku.

Zdieľať na facebooku