ŠŠI: Žiaci v duálnom vzdelávaní vykazujú horšie výsledky vo všetkých častiach záverečnej skúšky

  Foto: Shutterstock

8.11.2023 - Štátna školská inšpekcia realizovala v školskom roku 2022/2023 tematickú inšpekciu na desiatich stredných odborných školách (SOŠ), kde sledovala stav realizácie záverečných skúšok. V uvedených SOŠ konalo záverečné skúšky 64 žiakov v 7 učebných odboroch a štvrtinu z nich tvorili žiaci v systéme duálneho vzdelávania. 

  

Ako uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská, výsledky zistení korelujú so zisteniami z predchádzajúceho školského roka.   

“Žiaci v praktickej časti záverečnej skúšky dosiahli lepšie výsledky ako v jej teoretickej časti, známka z odborného výcviku na konci 3. ročníka bola lepšia ako výsledok z oboch častí záverečnej skúšky a súčasne žiaci v duálnom vzdelávaní vykazovali celkovo horšie výsledky ako žiaci mimo neho. Navyše, v porovnaní s minulým školským rokom možno badať trend zhoršenia vo všetkých výsledkoch,” povedala Štofková Dianovská.   

 

Žiaci dosiahli v hodnotení praktickej časti záverečnej skúšky o 0,4 lepšiu celkovú priemernú úroveň ako v hodnotení teoretickej časti. Rozdiely medzi žiakmi v duálnom vzdelávaní a mimo neho sa prejavili v nižšej schopnosti aplikovať požadované teoretické vedomosti v praxi, samostatne pracovať so zariadeniami a preukázať pracovné zručnosti pri prepájaní teórie s praxou, v uplatnení skúseností a zručností získaných počas praktickej prípravy. Značné rezervy  sa u niektorých žiakov prejavili aj pri správnom uplatňovaní odbornej terminológie, pri zdôvodňovaní názorov a v argumentácii, čo súviselo s menej rozvinutými  komunikačnými kompetenciami.   

 

“Zamestnávatelia ako i majstri odborného výcviku síce uviedli, že dôvodom horších výsledkov žiakov v duálnom vzdelávaní je dištančné vzdelávanie v 1. ročníku, avšak minulý rok prebiehalo dištančné vzdelávanie oveľa dlhšie a výsledky skúšok boli lepšie. Konštatujeme, že na zhoršenie výsledkov mala vplyv aj kvalita praktického vyučovania,“ povedala hlavná školská inšpektorka.   

 

Ďalším zistením je, že úroveň výsledkov žiakov v hodnotení praktickej časti záverečnej skúšky v 3. ročníku je najlepšia u žiakov, ktorí ju vykonávali v dielni školy.   

 

“V praktickej časti skúšky sa rozdiely medzi jednotlivými žiakmi prejavili  v miere ich samostatnosti, v osvojení si praktických zručností a aplikovaní teoretických vedomostí. Nízke komunikačné zručnosti u niektorých žiakov obmedzovali ich plynulé vyjadrovanie a schopnosť argumentácie,” uviedla Štofková Dianovská.   

 

V teoretickej časti záverečnej skúšky sme najväčšie odlišnosti pozorovali v prepájaní teórie s praxou, v disponovaní správnou odbornou terminológiou a v miere rozvoja komunikačných kompetencií, v schopnosti argumentovať a vyjadrovať sa v súvislostiach. V jednej zo škôl 62,5 % žiakov dosiahlo veľmi nízku úroveň vedomostí a zručností  v príslušnom učebnom odbore.  

 

Štátna školská inšpekcia na úrovní škôl odporúča okrem modernizovania strojového vybavenia školských dielní aj vypracovať témy  obidvoch častí záverečných skúšok v súlade s cieľovými požiadavkami na profil absolventa v danom učebnom odbore a hlavne objektívne hodnotenie žiakov počas celého štúdia.

 

Celú správu vrátane tabuliek a ďalších odporučení nájdete tu: www.ssi.sk

Zdieľať na facebooku