PEVŠ obhájila akreditácie pre všetky svoje fakulty

  Foto: FB PEVS

Akreditačná komisia na svojom zasadnutí dňa 7. 4. 2016 rozhodla o komplexnej akreditácii Paneurópskej vysokej školy. Podľa návrhu Akreditačnej komisie Paneurópska vysoká škola obhájila všetky existujúce akreditácie na všetkých svojich fakultách v príslušných bakalárskych, magisterských, inžinierskych, doktorandských študijných programoch, vrátane bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte práva, a potvrdila postavenie vysokej školy.

 

Rektor PEVŠ prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., členovia správnej rady Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) boli na zasadnutí Akreditačnej komisie informovaní o výsledkoch komplexnej akreditácie. Akreditačná komisia pod vedením jej predsedu, prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc., svojím rozhodnutím navrhne ministrovi školstva priznať PEVŠ právo poskytovať vysokoškolské vzdelanie na všetkých 5 fakultách v súlade s doteraz platnou akreditáciou. V zmysle tohto návrhu Fakulta práva, Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania a Fakulta psychológie budú oprávnené poskytovať vysokoškolské vzdelanie na 1., 2. a 3. stupni štúdia, Fakulta informatiky na 1. a 2. stupni štúdia. Habilitačné a inauguračné konanie bude prebiehať aj naďalej na Fakulte práva a na Fakulte masmédií.

 

Rektor PEVŠ, profesor Svák sa vyjadril: „Naším cieľom bolo nielen obhájiť študijné programy svojich fakúlt, ale čo najviac sa priblížiť k strednodobému cieľu stať sa vysokou školou univerzitného typu. Nakoľko máme tento cieľ na základe výsledkov komplexnej akreditácie na dosah, o to viac sa tešíme a ceníme si výsledky získané spoločným úsilím vedenia, pedagógov a zamestnancov školy. Študenti tak majú možnosť vybrať si aj naďalej pre svoje štúdium zo širokého vzdelávacieho portfólia akreditovaných programov PEVŠ.“Zdroj: PEVŠ
Čítajte viac o téme: Akreditácia vysokej školy
Zdieľať na facebooku