Akadémia médií vraj neposkytla študentom sociálne štipendiá. Ministerstvo školstva jej posiela kontrolu

  
Vzhľadom na informácie o výkone exekúcie na Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, ako aj na problém s doručovaním korešpondencie (t. j. nejasnosť sídla a miesta, v ktorom sa má uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie a tým aj podmienok materiálového a priestorového vybavenia) považujeme za potrebné posúdiť jej spôsobilosť na uskutočňovanie bakalárskych študijných programov.

„Ministerstvo školstva plánuje preveriť aj nakladanie s dotáciou na podporu študentov,  ktorá bola vysokej škole poskytnutá na zabezpečenie zákonných nárokov študentov - ide najmä sociálne štipendiá. Podľa informácií rodičov, ktorí sa MŠVVaŠ ozvali, ich totiž študenti nedostávajú, hoci im mali byť priznané,“ hovorí minister Juraj Draxler.
Rezort školstva na ne pre školu vyčlenil v roku 2015 sumu 24 095 € a na motivačné štipendiá ďalších 3 955 €. Odbor kontroly ministerstva preverí nakladanie s týmito zdrojmi v najbližšom možnom termíne.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň požiadalo Akreditačnú komisiu o preverenie podmienok uskutočňovania akreditovaných študijných programov na Akadémii médií, odbornej vysokej škole mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Dôvodom sú pochybnosti o súčasnom zabezpečení uskutočňovania akreditovaných študijných programov na tejto vysokej škole v súlade s ich akreditáciou.

Škola má v súčasnosti akreditované bakalárske študijné programy marketingová komunikácia a mediálna komunikácia. V prípade magisterských študijných programov mediálne štúdia (denná a externá forma) bolo rozhodnuté o pozastavení akreditácie, preto na uvedené štúdium nie je možné prijímať nových študentov.
Na základe zistení Akreditačnej komisie ministerstvo vykoná ďalšie kroky, ktoré môžu viesť až k odňatiu štátneho súhlasu, a teda k ukončeniu činnosti súkromnej vysokej školy.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Čítajte viac o téme: Štipendiá, Financie v školstve
Zdieľať na facebooku