Získaj štipendium na štúdium v Rakúsku

  

BRATISLAVA (15. február 2016) - Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium. Päť členov grémia menuje slovenský minister školstva, vedy, výskumu a športu a päť členov rakúsky spolkový minister pre vedu, výskum a hospodárstvo. Podpora prioritných oblastí sa realizuje formou individuálnych štipendií Akcie, podporou projektov, ako aj osobitnými aktivitami.

Študijné (pre diplomantov) a výskumné (pre doktorandov, postdoktorandov a krátkodobé) pobyty sa môžu uskutočniť na rakúskych štátnych univerzitách, Rakúskej akadémii vied a odborných vysokých školách (Fachhochschule) v rámci odborov financovaných prevažne zo Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo. Pobyty sa môžu uskutočniť aj v archívoch, knižniciach, múzeách a výskumných pracoviskách, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu študijného/výskumného zámeru.

 

Študenti vysokých škôl, doktorandi a postdoktorandi pôsobiaci na slovenských štátnych, verejných vysokých školách a na ústavoch Slovenskej akadémie vied sa v rámci bilaterálneho programu Akcia Rakúsko – Slovensko môžu uchádzať o 5 typov štipendií na štúdium, výskum a jazykový kurz.

 

Cieľom projektov je pomôcť pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte však nebude financovaná z prostriedkov Akcie. Pri projektoch s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúskoslovenská spolupráca.

 

  • štipendiá (uzávierka 15. marec 2016, 15. október 2016)
  • projekty (uzávierka 15. marec 2016, 15. máj 2016, 15. október 2016)


Viac informácií nájdete vo februárovom bulletine SAIA a na stránke www.saia.sk.

Čítajte viac o téme: Kariéra, Štipendiá
Zdieľať na facebooku