Kedy uvažovať o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, prípadne nad nultým ročníkom

Júlia Šebejová

Júlia Šebejová

Blog 24. februára 2022 00:00

Kedy uvažovať o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, prípadne nad nultým ročníkom
Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy.  ZŠ Važecká 11, Prešov
Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je dieťa vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať vy, rodičia dieťaťa dostatočne včas pred zápisom.

Osobná prítomnosť detí pri zápise sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Ak teda prebieha zápis do prvého ročníka prezenčnou formou priamo v škole, učitelia si na zápise overujú základné schopnosti dieťaťa ako napr. či vie napísať svoje meno, či pozná farby, geometrické tvary, a či vie byť  samostatné aj v neprítomnosti rodičov. Je to však aj pre skúsených pedagógov veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. No môžu rodičov upozorniť na ďalšie diagnostikovanie dieťaťa, ak si povšimnú nejaký možný problém u dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je dieťa vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať vy, rodičia dieťaťa dostatočne včas pred zápisom. Ak máte nejaké pochybnosti je potrebné komunikovať v prvom rade s učiteľmi materskej školy a v prípade vyslovenia pochybnosti o zrelosti dieťaťa je potrebné navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPaP). 


Do prípravného ročníka zriadeného podľa aktuálnych predpisov možno zaradiť dieťa najneskôr do 15.júna 2022 na školský rok 2022/2023. 

 

V školskom roku 2022/2023 sa v základnej škole nultý ročník nemôže zriadiť. 

 

Prípravný ročník môže byť zriadený len v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a to len, ak pôjde o žiakov: 

- so zdravotným znevýhodnením, so žiakom chorým a zdravotne oslabeným, žiakom s vývinovými poruchami a žiakom s poruchou správania, 

- ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, 

ktorí nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia 1.ročníka ZŠ so vzdelávacím programom podľa školského zákona

 

Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za 1.rok plnenia povinnej školskej dochádzky. 
 

Ak ide o prijatie do prípravného ročníka, zákonný zástupca priloží k prihláške:
• odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
• odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
• informovaný súhlas oboch zákonných zástupcov


 

Odklad povinnej školskej dochádzky po novom

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prípravného ročníka, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne.

 

 

Zdroj: 

1) Zákon 245/2008 Z.z.

2) Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023; cit. 2022-03-08

3) Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023; cit. 2022-03-08

Zdieľať na facebooku