Zápisy do základnej školy pre školský rok 2022/2023 klopú na dvere

Júlia Šebejová

Júlia Šebejová

Blog 22. februára 2022 00:00

Zápisy do základnej školy pre školský rok 2022/2023 klopú na dvere
Školáci - prváci  Základná škola, Važecká 11, Prešov 08005
Rodičia by sa mali pripraviť a dôsledne zvážiť výber školy, kam svoje dieťa zapísať a zároveň by mali zistiť všetky povinnosti, ktoré im ako zákonným zástupcom detí zo zákona vyplývajú.

Aj deti treba začať pomaly pripravovať, vysvetľovať im, čo im tá zmena prinesie, učiť ich byť viac samostatní, učiť ich k väčšej zodpovednosti za svoje veci a za seba, povzbudzovať ich a motivovať, nie strašiť školou. 


Zápisy na základné školy sa budú konať poväčšine elektronicky v termíne od 1. do 30. apríla 2022. Práve v tento čas sa môžu rodičia venovať zisťovaniu informácií o školách. Mnohé školy majú sprístupnené informácie na svojich web stránkach, sociálnych sieťach, robia Deň otvorených dverí, alebo aspoň virtuálne sa snažia budúcim žiakom a ich rodičom poskytnúť náhľad do svojich priestorov, učební, športovísk, či jedálni.

 

Povinnosti zákonných zástupcov

Ak sa už rodičia rozhodnú pre akúkoľvek základnú školu, zápis majú s dieťaťom absolvovať v stanovenom termíne. Každý zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je podľa zákona povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v prípade, že dieťa dovŕši vek 6 rokov do 31.8.2022 dosiahne školskú spôsobilosť. Rodič môže pre svoje dieťa vybrať akúkoľvek základnú školu. Prijať ho však musí len základná škola, kde patrí podľa svojho bydliska, tzv. spádová škola. Nie je teda rozhodujúce, či máte záujem o súkromnú školu, cirkevnú alebo s nejakou špecializáciou v inom obvode a tam dieťa prihlásite aj následne umiestnite. Dôležité je, podať v stanovenom dátume zápisu prihlášku na vami vybranú základnú školu. 
 

V prípade, že rodina žije v zahraničí, rodič je rovnako povinný podať elektronicky prihlášku v termíne zápisu do základnej školy podľa miesta trvalého bydliska v Slovenskej republike. Pri zápise oznámi skutočnosť, že dieťa bude študovať v zahraničí a písomne požiada o povolenie pre takéto štúdium. 


Ak rodič uvažuje o domácom vzdelávaní alebo o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, aj v takom prípade je povinný svoje dieťa riadne zapísať do školy v mieste svojho bydliska. Následne podá žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania alebo žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole a doručí ju vedeniu základnej školy, kde bolo dieťa prijaté na povinnú školskú dochádzku. 


Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Na zápis treba prihlásiť aj dieťa so zdravotným znevýhodnením a zároveň predložiť úradný doklad o druhu poistenia. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok.
 

Termíny zápisov do škôl

Podľa školského zákona 245/2008 Z.z., zápisy prebiehajú od 1. do 30. apríla 2022. Všetky ostatné skutočnosti, teda presný termín, miesto, formu a pod. určuje každý riaditeľ individuálne. Preto sa odporúča rodičom v predstihu sledovať webové stránky školy, kde majú záujem umiestniť dieťa, aby nepremeškali termín. Počas pandémie sa zápisy uskutočňujú bez prítomnosti detí, alebo elektronickou formou. Viaceré školy umožňujú budúcim prvákom a ich rodičom za prísnych hygienických opatrení absolvovať prezenčne aspoň Deň otvorených dverí. 
 

 


Zdroj: 
1) Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2021/2022) | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk), cit. 2021-03-17
2) Zdroj: Zákon 245/2008 Z.z.

Zdieľať na facebooku