Ako to vyzerá počas zápisu do základnej školy?

Júlia Šebejová

Júlia Šebejová

Blog 23. februára 2022 00:00

Ako to vyzerá počas zápisu do základnej školy?
Zápisu na základnú školu sa báť netreba, je však dobré prísť pripravený.   ZŠ Važecká 11, Prešov
Zápisu na základnú školu sa báť netreba, je však dobré prísť pripravený.

Zápisu sa báť netreba, je však dobré prísť pripravený. 


Základná škola si pri zápise vyžaduje tieto údaje a dokumenty:
1. Osobné údaje o dieťati:
- meno a priezvisko dieťaťa
- dátum a miesto narodenia
- adresa trvalého pobytu ale aj adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
- rodné číslo
- národnosť
- štátna príslušnosť

- základná škola získava a spracúva aj údaj o materinskom jazyku na účely výchovy a vzdelávania
- v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa

 

2. Osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa:
- meno a priezvisko oboch zákonných zástupcov a adresa ich trvalého pobytu
- adresa prechodného pobytu, ak sa jeden zo zákonných zástupcov nezdržiava na adrese trvalého pobytu
- kontakty na oboch zákonných zástupcov na účely komunikácie


Odporúčané spôsoby zápisu ministerstvom školstva:
1. zápis prostredníctvom elektronického formulára
- základné školy využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému (asc agenda, e-škola) , alebo formulár zverejnený na webe školy
- zákonný zástupca môže prihlášku doručiť vybranej základnej škole aj napr. e-mailom
- zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
 

2. Zápis papierovou formou
- ak zákonný zástupca nemá možnosť komunikovať so základnou školou elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní oboma zákonnými zástupcami ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa.
Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, vydaná na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 
Je možné aj výnimočne prijať dieťa na základné vzdelávanie , ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok života, a to po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

V školskom roku 2022/2023 sa v základnej škole nultý ročník nemôže zriadiť. 

Prípravný ročník môže byť od školského roku 2022/2023 zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a to len, ak pôjde o žiakov:

- so zdravotným znevýhodnením, žiakom chorým a zdravotne oslabeným, žiakom s vývinovými poruchami a žiakom s poruchou správania, 

- ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, 

- ktorí nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia 1.ročníka ZŠ so vzdelávacím programom podľa školského zákona

 

Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za 1.rok plnenia povinnej školskej dochádzky. 
 

Zdroj:

1)  Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2022/2023) | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk), cit. 2022-03-08
 

Zdieľať na facebooku