Všeobecný administratívny pracovník

Organizátor kurzu: Akadémia IT a Manažmentu
Všeobecný administratívny pracovník
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
08.07.2024 - 09.09.2024
Rimavská Sobota
09.09.2024 - 08.11.2024
Rimavská Sobota
Ráno od 7:30 hod - do 11:30 hod
Poobede od 12:00 hod - do 16:00 hod
Rimavská Sobota
Francisciho 628/1
Zadarmo pre nezamestnaních
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Všeobecný administratívny pracovník – hradený úradom práce ÚPSVaR cez projekt “Zručnosti pre trh práce” Všeobecný administratívny pracovník má tieto kompetencie.

Všeobecné kľúčové kompetencie Absolvent kurzu dokáže nezávisle riešiť presne určené problémy. V problémových oblastiach digitálnych zručností dokáže: 1. Vyhľadať, analyzovať, usporiadať a uložiť dáta, informácie a digitálny obsah, popísať postupy. 2. Zvoliť a použiť digitálne technológie a nástroje na komunikáciu, zdôvodniť zásady etikety. 3. Vytvoriť a editovať digitálny obsah, integrovať jeho časti, použiť príkazy pre výpočtový systém. 4. Uplatniť a vysvetliť spôsoby na ochranu bezpečnosti používaných zariadení a ochrany digitálneho obsahu. 5. Rozlíšiť technické problémy, vybrať spôsoby ich riešenia, zdôvodniť vlastné informačné potreby. Environmentálna gramotnosť Absolvent kurzu dokáže, v rámci vlastných pracovných úkonov, aplikovať environmentálne poznatky. Pozná zásady na racionálne a udržateľné využívanie prírodných zdrojov a vie pracovať systematicky a udržateľným spôsobom tak, aby prispieval k zlepšeniu pracovných postupov v oblasti životného prostredia. Je schopný identifikovať problémy v oblasti životného prostredia a manažmentu zdrojov, ktoré majú vplyv na jeho prácu. Následne ich dokáže formulovať a predkladať nadriadeným/zodpovedným pracovníkom na riešenie. Osobnostné a emocionálne kompetencie Absolvent kurzu je schopný ovládať vlastné emócie a správanie a udržiavať si koncentráciu na prácu. Dokáže zodpovedne a samostatne pristupovať k pracovným úlohám a dosahovať vytýčené ciele. Vie posúdiť svoj pracovný výkon a udržiavať si primeranú úroveň motivácie, sebavedomia a vytrvalosti. Je schopný adaptovať sa na meniace podmienky. Dokáže identifikovať možnosti na svoj ďalší rozvoj. Špecifické kľúčové kompetencie Organizovanie a plánovanie práce Absolvent kurzu je schopný definovať a vysvetliť jasnú víziu riadeného útvaru/projektu v nadväznosti na očakávaný vývoj v budúcnosti. Dokáže stanoviť reálne a merateľné ciele podporujúce napĺňanie tejto vízie. Rozumie rozdeľovaniu disponibilných zdrojov, dokáže ich alokovať a vie zdôvodniť ich potrebu na základe stanovených priorít. Vie efektívne rozdeliť úlohy a priradiť k nim zdroje (ľudské, finančné, materiálne, časové a i.) v súlade so stanovenými cieľmi. Je schopný efektívne riadiť vlastný čas, ako aj pracovný čas podriadených. Riadené procesy a činnosti, vrátane spôsobu využívania zverených zdrojov, dokáže priebežne kontrolovať a usmerňovať, resp. je schopný korigovať pôvodne stanovené ciele v nadväznosti na kontrolné zistenia. Analytické myslenie Absolvent kurzu dokáže logicky uvažovať, preskúmavať okolnosti a následky, ktoré prinesie analytické myslenie, rozpoznávať súvislosti, štruktúrovať, integrovať, interpretovať fakty a vyvodiť adekvátne závery. Dokáže odvodzovať jeden úsudok od druhého a dospieť k správnym záverom. Vie pracovať s faktami, vyhľadávať potrebné informácie, preniknúť k podstate vecí/problémov, posudzovať ich z rôznych uhlov pohľadu a je schopný postrehnúť vzťahy medzi nimi. Jedinec dokáže rýchlo zistiť situáciu a adekvátne na ňu zareagovať. Strategické a koncepčné myslenie Absolvent kurzu je schopný riešiť nové situácie, využívať a zovšeobecňovať vlastné doterajšie skúsenosti a nadobudnuté vedomosti, zohľadňovať dlhodobé perspektívy a možnosti rozvoja. Dokáže predvídať zmeny v prostredí a pripravovať reakcie na ne. Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť Absolvent kurzu je schopný prijímať potrebné rozhodnutia súvisiace s jeho pracovnou pozíciou pri zvážení príslušnej miery rizika. Dokáže opísať problém a hľadať adekvátne možnosti riešenia. Vzniknuté problémy dokáže riešiť v súlade s etickými normami. Za vlastné rozhodnutia je schopný niesť príslušnú zodpovednosť. Kritické myslenie Absolvent kurzu je schopný samostatne a rozumne rozhodovať o tom, čo bude robiť, alebo čomu bude veriť. Je schopný kriticky prijímať informácie, hľadať príčiny, dôkazy, argumenty, alternatívy, byť nezaujatý, nepodliehať propagande, populizmu a predsudkom. Zohľadňuje rôzne pohľady na vec (rôzne názory) a to mu umožňuje vidieť svet taký, aký naozaj je. Manuálna zručnosť Absolvent kurzu dokáže bez problémov riešiť bežné problémy každodenného života (v súkromí aj v práci) s využitím šikovnosti vlastných rúk, prípadne vlastnej fyzickej sily. Po primeranom zaškolení a pri pravidelnom tréningu nadobudne prax samostatne manuálne vykonávať opakujúce sa úlohy použitím bežných postupov, nástrojov a materiálov na tvorbu finálneho produktu, či na vykonanie potrebnej služby. Odborné vedomosti  Pravidlá písania a úpravy písomností  Podniková ekonomika  Spôsoby a metódy komunikácie  Inovácia: Online interná a externá komunikácia  Softvéry a odborné aplikácie  Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta  Majetok podnikateľského subjektu/organizácie  Špecifikácia: Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.  Pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov  Pravidlá a postupy skartácie  Hospodárska korešpondencia  Pravidlá gramatiky a pravopisu  Náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie  Zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie  Vnútorné organizačné smernice – normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy  Spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe  Inovácia: Online interná a externá komunikácia Elektronizácia dokumentov  Postupy a spôsoby vedenia požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a iných administratívnych činností, ich spracovávania a archivovania v súlade s registratúrnym poriadkom  Metódy a postupy inventarizácie  Špecifikácia: Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.  Základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné Odborné zručnosti  Ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov  Spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia  Vedenie príslušnej evidencie v administratíve  Špecifikácia: Evidencia prijatej a odoslanej korešpondencie (v registratúrnom denníku), výdaja pracovných pomôcok zamestnancom, evidencia majetku a pod.  Zabezpečovanie starostlivosti o doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia)  Správa príslušnej dokumentácie  Špecifikácia: Zaznamenávanie, zakladanie, triedenie, rozdeľovanie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, skartácia a pod.  Príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka  Špecifikácia: Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.  Získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe  Inovácia: Online interná a externá komunikácia  Komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie  Inovácia: Online interná a externá komunikácia  Spolupráca pri zabezpečovaní firemných podujatí  Špecifikácia: Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.  Zabezpečovanie kancelárskych potrieb, pracovných pomôcok a zariadení  Špecifikácia: Vrátane opráv zariadení. Vystavovanie objednávok napr. na kancelárske potreby, IT a telekomunikačnú techniku, osobné ochranné pracovné prostriedky a pod.  Prijímanie a evidencia elektronickej firemnej korešpondencie a telefonických hovorov  Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta Elektronizácia dokumentov  Obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky Špecifikácia: Počítač a kancelársky balík Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Team (…s interným informačným systémom organizácie). Prehliadanie webových stránok na internete a práca s Gmail, YouTube, Facebook. Tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o zamestnanie v administratíve.

Lektori:

Bc. Kornel Kuvik, DiS.

Osvedčenie:

Osvedčenie

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku