Študijný program: Jazyk a kultúra Slovenska

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Humanitné vedy a umenie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Študijný program reaguje na aktuálne spoločenské podmienky vo vzťahu k dynamike trhu práce, zohľadňuje potrebu flexibility, adaptability a mobility v rámci profesionálneho uplatnenia absolventov vysokých škôl. Vychádzajúc z teoreticko-metodologického podložia lingvistického a pedagogického potenciálu, program má ambície vyplniť existujúce medzery v spoločenskej zužitkovateľnosti poznatkov zo základného a aplikovaného lingvistického výskumu v širšom kontexte – prostredníctvom širšieho znalostného zázemia ide o presah/prienik lingvistiky smerom k lingvisticky podloženej náuke o človeku a o jeho kultúre. V naznačených intenciách pôjde o adaptáciu progresívneho lingvistického poznávania a myslenia v kultúrno-spoločenských reláciách s cieľom prispôsobiť odbornú profiláciu študentov ich efektívneho uplatnenia na trhu práce. Absolventi programu získajú v jazykovej zložke sústavu znalostí o vonkajších a vnútorných dejinách slovenského jazyka, zákonitostiach súčasnej slovenčiny, spôsobe a podmienkach jej fungovania, jej vzťahoch k slovanským aj neslovanským jazykom.

Naučia sa používať poznatky zo systémovolingvistického, sociolingvistického a pragmatickolingvistického výskumu slovenského jazyka. V literárnej zložke získajú odborné vedomosti z teórie literatúry a z dejín slovenskej literatúry od raného stredoveku po súčasnosť, doplnené o poznatky z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou, ako aj o poznatky z literárnej kritiky, umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie literárnoumeleckého textu.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného odboru bude pripravený tak, aby mohol pôsobiť v oblasti verejnej komunikácie slovenského jazyka a kultúry. Nájde uplatnenie predovšetkým v inštitúciách vzdelávacích slovakistických inštitúciách, kultúrno-osvetových zariadeniach, vydavateľstvách, v prostredí vyžadujúcom adekvátne a efektívne komunikačné zručnosti (v písanej i hovorenej podobe) v slovenskom kontexte i v európskom priestore, v oblasti cestovného ruchu, práce s verejnosťou (public relations), vo verejnej správe, neziskových organizáciách, štátnej správe, tlačových úradoch a v orgánoch európskych štruktúr.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Žurnalistika
1 hodnotenie

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Anglický jazyk pre komerčnú prax
0 hodnotení

Absolvent študijného programu anglický jazyk pre komerčnú prax ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Filozofia
0 hodnotení

Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v neustále sa rozvíjajúcich predmetoch filozofie. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...