- Trnava

Zobrazenie 1 - 15 z 115
Zoradiť podľa
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

International Commerce Terms, tiež známe ako INCOTERMS sú medzinárodné uznávané obchodné pravidlá štandardizovaných podmienok, ktoré upravujú prechod nákladov (dopravných), rizík (pri strate alebo..

28.05.2024
Trnava
Zahraničný obchod
Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
0 hodnotení

Program seminára:  Legislatívny základ  Predmet dane  Základ dane, výpočet dane, sadzba dane  Oslobodenie od dane  Vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie  Užívateľský podnik  Daňový..

29.05.2024
Trnava
Dane a účtovníctvo
Colná problematika pre logistiku
0 hodnotení

Program seminára:   Základné colné predpisy EÚ/SR Colné a daňové územia Európskej únie Colná terminológia a pojmy Colné konanie a jeho priebeh Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy,..

30.05.2024
Trnava
Colná problematika
Medzinárodné zasielateľstvo  a colná problematika
0 hodnotení

medzinárodný obchod a medzinárodné dohody (význam, formy, druhy a členenie dopravy, dohody A.T.P., RID, CITES, CMR T.I.R, A.T.A.), medzinárodný obchodný reťazec (členovia, postavenie, úlohy) ..

04.06.2024
Trnava
Zahraničný obchod
Dodávateľské vyhlásenia v obchodnej praxi
0 hodnotení

Program školenia: Vysvetlenie účelu vyhlásenia dodávateľa podľa článku 61 VNK CKÚ a pravidiel o pôvode  Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne  ..

06.06.2024
Trnava
Colná problematika
Odborný colný kurz deklaranta (4 dni)
0 hodnotení

1. MODUL - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov Práva a povinnosti vyplývajúce z..

11.06.2024 - 14.06.2024
Trnava
Colná problematika
Schválený hospodársky subjekt a AEO povolenie
0 hodnotení

Obsahová náplň  komunitárna legislatíva k AEO podstata a fázy projektu AEO analýza súčasného stavu žiadateľa časový plán a kontaktná osoba kto môže byť a požiadať o osvedčenie AEO dôvody..

18.06.2024
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
0 hodnotení

Program seminára:  predmet úpravy a základné pojmy správa dane, predmet dane základ dane, výpočet dane, sadzba dane oslobodenie od dane vznik daňovej povinnosti, osoba povinná,..

19.06.2024
Trnava
Dane a účtovníctvo
INCOTERMS 2020 - medzinárodné obchodné podmienky
0 hodnotení

International Commerce Terms, tiež známe ako INCOTERMS sú medzinárodné uznávané obchodné pravidlá štandardizovaných podmienok, ktoré upravujú prechod nákladov (dopravných), rizík (pri strate alebo..

20.06.2024
Trnava
Zahraničný obchod
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných..

25.06.2024
Trnava
Colná problematika
Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
0 hodnotení

Obsah seminára: Legislatívny základ  Predmet dane  Základ dane, výpočet dane  Sadzba dane  Oslobodenie od dane  Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou  Evidencia dovozcov..

26.06.2024
Trnava
Dane a účtovníctvo
Uhlíkové clo a mechanizmus CBAM - NOVINKA
0 hodnotení

Odborný jednodňový seminár so zámerom vysvetliť zainteresované strany nariadenia EP a Rady (EÚ) 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1773 k mechanizmu uhlíkovej platby na hraniciach..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Colná hodnota a colné hodnotenie
0 hodnotení

Právny základ colného hodnotenia poddľa colných predpisov Európskej únie  Interpretačné poznámky k colnému hodnoteniu podľa Dohody o colnom hodnotení WTO Komentáre Výboru pre colný..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Aktuálne colné predpisy 2024
0 hodnotení

Aktuálne základné colné predpisy Únie / SR - hierarchia, vyhľadávanie, význam, zdroje  Hlavné piliere colného konania podľa colných predpisov Európska únia ako colná únia a jej colné a..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Angličtina pre deti
0 hodnotení

Angličtina pre deti v Jazykovej škole Tulipán prebieha v malých skupinkách (max. 6 detí) a trvá 2 vyučovacie hodiny.

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Angličtina