Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb

Organizátor kurzu: Agentúra TEMPO
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie právnických osôb
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Košice
Cesta pod Hradovou 13/A
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
8:30-14:00
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Kontakt

Obsah kurzu

Seminár s dvoma lektorkami poskytne komplexný pohľad na ukončenie roka z daňového a účtovného hľadiska.Ing. Jana Turóciová - špecialistka na problematiku účtovníctva - odprezentuje účtovnú závierka za rok 2015
Ing. Mária Dimitrovová - špecialistka na daň z príjmov - poskytne návod na vyplnenie daňového priznania za rok 2015 a informácie o zmenách v roku 2016


OBSAHOVÉ ZAMERANIE:
 1. Zmeny v zákone o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.) a zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 v z.n.p.) s účinnosťou pre rok 2015
 2. Povinné zatriedenie podnikateľských účtovných jednotiek k 1.1.2015 do troch veľkostných skupín, mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka 
 3. Špecifiká postupov účtovania od 1.1.2015 pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek a ich vplyv na základ dane z príjmov
 4. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu PO (právnických osôb) s účinnosťou pre rok 2015 (zmarené investície, výdavky po zaplatení, odpisovanie majetku, vyradenie majetku, používanie majetku na iné než podnikateľské účely, lízing, zásoby, propagačné predmety, pravidlá nízkej kapitalizácie, odpočet nákladov na výskum a vývoj a i.)
 5. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
 6. Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania), dokumentácia o vykonaní inventarizácie
 7. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady a ich vplyv na základ dane z príjmov (inventarizačné rozdiely, opravné položky, rezervy a i.)
 8. Zistenie VH pred zdanením
 9. Daňové priznanie k dani z prímov PO
 10. Úpravy výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov (príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, príjmy zdanené zrážkovou daňou, nezaplatené záväzky, opravy chýb minulých účtovných období a i.)
 11. Umorovanie daňovej straty
 12. Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky, účtovanie splatnej a odloženej dane
 13. Opatrenia MF SR upravujúce zostavovanie účtovných závierok pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (Opatrenia č. MF/15464/2013-74 v z.n.p., č. MF/23378/2014-74 v z.n.p., č. MF/23377/2014-74 v z.n.p.)
 14. Zostavenie účtovnej závierky mikro, malými a veľkými účtovnými jednotkami
 15. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 16. Zmeny zákona o účtovníctve od 1.1.2016
 17. Zmeny zákona o dani z príjmov z pohľadu dane z príjmov PO od 1.1.2016
 18. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Lektori:

Ing. Jana Turóciová + Ing. Mária Dimitrovová

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku