Školenia k colnej problematike

Zobrazenie 1 - 15 z 46
Zoradiť podľa
Uhlíkové clo a mechanizmus CBAM - NOVINKA
0 hodnotení

Odborný jednodňový seminár so zámerom vysvetliť zainteresované strany nariadenia EP a Rady (EÚ) 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1773 k mechanizmu uhlíkovej platby na hraniciach..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Colná hodnota a colné hodnotenie
0 hodnotení

Právny základ colného hodnotenia poddľa colných predpisov Európskej únie  Interpretačné poznámky k colnému hodnoteniu podľa Dohody o colnom hodnotení WTO Komentáre Výboru pre colný..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Aktuálne colné predpisy 2024
0 hodnotení

Aktuálne základné colné predpisy Únie / SR - hierarchia, vyhľadávanie, význam, zdroje  Hlavné piliere colného konania podľa colných predpisov Európska únia ako colná únia a jej colné a..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Piliere colného konania - colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru (2 dni)
0 hodnotení

1. deň - Colné zatriedenie (5 hodín)  Systém klasifikácie tovarov HS, KN, TARIC (EÚ/SK)  Triedy a kapitoly colného sadzobníka, jeho štruktúra a obsah (KN)  Zásady a interpretačné pravidlá – ich..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Colné delikty a prevencia
0 hodnotení

Základné colné predpisy Únie / SR – súčasný legislatívny stav (význam, použitie v praxi, zmeny od 1.1.2024)  Clná hodnota, zatriedenie, pôvod tovaru, netarifné opatrenia (stručný výklad..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Dodávateľské vyhlásenia v obchodnej praxi
0 hodnotení

Program školenia: Vysvetlenie účelu vyhlásenia dodávateľa podľa článku 61 VNK CKÚ a pravidiel o pôvode  Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne  ..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Práva  povinnosti deklaranta a colného zástupcu
0 hodnotení

Jednodňový seminár s prezentáciou poznatkov z praxe pri obchodných operáciách vykonávaných v rámci zahraničného obchodu, rizík a nesprávnych postupov, ktorých sa deklaranti..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Colné kontroly, kontroly po prepustení a audity
0 hodnotení

Obsahová náplň: Primárne úlohy colných orgánov Základne colné predpisy EÚ a SR Colný dohľad Predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe Riadenie rizika a colné kontroly pri dovoze tovaru ..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Colné právo EÚ a SR
0 hodnotení

Program seminára: Základné colné predpisy EÚ a SR – legislatívny stav od 1.1.2023 Nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( CKÚ / UCC). ..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Dohovor CMR a nákladný list CMR - výklad a aplikácia
0 hodnotení

Dohovor CMR a nákladný list CMR     • rozsah a uplatnenie Dohovoru CMR  • použitie nákladného listu CMR  • uzavretie prepravnej zmluvy  • aktuálne zmeny v..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
Základný odborný colný kurzu - minimum colného deklaranta
0 hodnotení

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň)   • Fungovanie Európskej únie ako colnej únie, tvorí základ pre jednotný trh • Colná terminológia a..

Otvára sa podľa záujmu
Trnava
Colná problematika
TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie
0 hodnotení

Systém klasifikácie tovaru v medzinárodnom obchode - HS, KN, TARIC – vysvetlenie, význam, použitie Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra - štruktúra, pravidlá, poznámky,..

Neaktuálny termín
Uhlíkové clo a mechanizmus CBAM - NOVINKA
0 hodnotení

Odborný jednodňový seminár so zámerom vysvetliť zainteresované strany nariadenia EP a Rady (EÚ) 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1773 k mechanizmu uhlíkovej platby na hraniciach..

Neaktuálny termín
Odborný colný kurz deklaranta (4 dni)
0 hodnotení

1. MODUL - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov Práva a povinnosti vyplývajúce z..

Neaktuálny termín
Colné konanie pri dovoze a vývoze
0 hodnotení

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom a formalitám v colnom konaní, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných..

Neaktuálny termín