Kurz: "Sociálne práca a sociálne služby | vzdelávanie pre záujemcov o prácu v sociálnej oblasti"

Organizátor kurzu: TvojKouc.sk | Vzdelávacie centrum
Kurz: \"Sociálne práca a sociálne služby | vzdelávanie pre záujemcov o prácu v sociálnej oblasti\"
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
01.05.2023 - 30.12.2030
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

  Anotácia kurzu:  sociálna práca , sociálne služby, sociálna oblasť. Chcete pracovať v sociálnej oblasti, v oblasti pomáhajúcich profesií ? Máte záujem o  teoretické vedomosti, poznatky ale aj praktické zručnosti v sfére sociálnej práce ? Chcete sa dozvedieť viac o poslaní, legislatíve, oblastiach, činnostiach, klienetele či odbornosti v SP ? Potom máte jedinečnú možnosť získania potrebných vedomostí vďaka predmetnému kurzu. Na školení sa vďaka školitelovi dozviete všetky potrebné informácie na ktoré hľadáte odpovede. Či už ste v tejto sfére laik, ktorí sa pohráva s myšlienkou že začne v sociálnej oblasti pôsobiť, alebo ste už v sociálnej oblasti aktívny a činný a potrebujete sa zamerať na konkrétnu oblasť - to všetko Vám bude vďaka školeniu sociálna práca a sociálne poradenstvo prístupné.

 

Program školenia je preto zameraný na získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré oprávňujú absolventa štúdia: vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách, organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce zameranej najmä na nasledovné úseky: sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu, pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch, podieľať sa na výskume v sociálnej práci, sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v spoločnosti ako je nezamestnanosť, chudoba, kriminalita a podobne. 

Obsah školenia pozostáva z prednášok, prípravy zameranej na psychológiu, filozofiu a etiku, pedagogiku, právo, sociológiu, ale tiež na vybraný okruh informácií zo zdravotnícky orientovaných predmetov, ktoré tvoria tzv. širší všeobecný základ štúdia a odborné predmety zamerané na získanie potrebných vedomostí a zručností z oblasti sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a prevencie sociálnoprávnej ochrany, plánovania a rozvoja sociálnej siete, organizácie a riadenia systému sociálnej pomoci a zabezpečovania sociálnej starostlivosti, teórie a metód sociálnej práce. Výučba na kurze prebieha formou prednášok, cvičení, seminárnych cvičení, kazuistických seminárov, výcvikov základných sociálno-psychologických zručností.

Profil absolventa kurzu: kurz sa zameriava na získanie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré absolventa predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom, napr. rodinou, deťmi, mlá­dežou, osobami vyššieho veku, chorými, zdravotne znevýhodnenými, závislými osobami, ľuďmi bez domova atď. Absolvent ba­kalárskeho štúdia je schopný navrhovať formy sociálnej pomoci a sociálne systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvali­ty života klientov, vytvárať občiansky prospešné a podporné aktivity a implementovať ich do pra­xe. Absolvent má vedomosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne problémy.

Uplatnenie absolventov:  Absolventi kurzu sociálnej práce majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj tretieho MVO sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva. Záujemci informujte sa na najbližší možný termín školenia. Investujte do seba, investujte do nových vedomostí a zručností aplikovatelných ihned do praxe !

 

Cieľ kurzu

Sociálna práca je v užšom slova zmysle priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cieľom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie. V širšom slova zmysle zahŕňa tiež sociálne technické opatrenia (poskytnutie služieb a dávok sociálnej starostlivosti), účelné a odborné využívanie odborných nálezov, posudkov, rozhodnutí a spoluprácu s inými odborníkmi v oblasti starostlivosti o človeka. Druhy sociálnej práce: preventívna SP: aktivity a metódy práce sú využívané s cieľom predchádzať nežiaducim, negatívnym a sociálno patologickým javom, ktoré by mohli narušiť harmonický vývoj jedinca (vzdelávanie, osveta, poradenské služby, depistáž a vhodná legislatíva), kuratívna SP: sa zaoberá liečbou, zmierňovaním a odstraňovaním vzniknutých sociálno patologických javov (sociálna pomoc, štátne sociálne dávky, sociálne služby, represívne a direktívne sociálne opatrenia, sociálne poradenstvo), rehabilitačná SP: súhrn opatrení, zameraných na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov negatívnych sociálnych javov jedinca.  Z aspektu počtu sociálnych klientov môže byť: Individuálna: práca s jedným klientom, realizovaná vo všetkých etapách sociálnej práce, Skupinová: realizovaná s väčším počtom klientov, pri ktorej sa využívajú špecifiká skupinovej práce v prospech jednotlivcov a celej skupiny, Komunitná: predstavuje prácu s regionálnou (sídelnou) komunitou s typickými väzbami s cieľom zapojiť členov komunity do procesu odstraňovania nežiaducich javov v komunite

Cieľová skupina

 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min.  1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
 • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 • Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 • Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti  osobnostného a kariérneho rozvoja
 • Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2023)
 • Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 • Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  ( obsah, témy atď .) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 • Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník

Odborný garant:

PhDr. Marek Horňanský

Lektori:

Ing. Soňa Vigašová

Osvedčenie:

áno

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku