Maxík

Organizátor kurzu: Euspe- diagnostické a terapeutické centrum
Maxík
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Poplatky
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Kurz
MAXÍK, akreditovaný Ministerstvom školstva mládeže a telovýchovy Českej
republiky, bol vytvorený na základe dlhodobých skúseností s deťmi so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Maxík je systematický a ucelený
program, ktorý vychádza z myšlienky „prepájať si informácie medzi
jednotlivými zmyslami“. Jeho zámerom je hrou ako terapeutickým nástrojom
posilňovať kompetencie a zručnosti dieťaťa. Trpezlivým,
tvorivým a humorným spôsobom prináša deťom radosť a príležitosť rozvíjať sa.
Kurz je koncipovaný
do 15 lekcií. Rodičia sa môžu rozhodnúť pre individuálny alebo skupinový kurz
(maximálne 4 deti v jednom kurze). Individuálny program pozostáva
z úvodného konzultačného stretnutia, posúdenia aktuálnej úrovne dieťaťa.
V tomto programe sa uplatňuje individuálny prístup k dieťaťu
a jeho aktuálnym potrebám za prítomnosti rodiča.

Cieľ kurzu


-nácvik nových pohybových stereotypov
-nácvik grafomotorických zručností
-rozvoj komunikačných zručností

Rozvoj čiastkových funkcií v týchto oblastiach:
OBLASŤ VIZUÁLNA
 • zrakové rozlišovanie -  rozoznávanie zhodných a rozdielnych tvarov, tréning očných pohybov
 • zraková pamäť- ukladanie zrakom prijatých informácií a rozlišovanie kapacity pamäti
 • vizuomotorika - proces prijímania, spracovávania, uloženia a znovuvybavovania informácií s možnosťou ich využitia v procese učenia
OBLASŤ AUDITÍVNA
 • rozvoj sluchového vnímania  ako schopnosti venovať pozornosť a rozumieť odovzdanému obsahu prijímaného sluchovou cestou
 • sluchové rozlišovanie zvukovej podoby hlások, slabík a slov, uvedomelé hláskovanie
 • sluchová pamäť - ukladanie sluchom prijatých informácií a rozširovanie kapacity sluchovej pamäti
 • audiomotorika - príjem informácií sluchovou cestou a ich spracovávanie do verbálnej, kreslenej a písanej podoby.
OBLASŤ PRIESTOROVEJ ORIENTÁCIE
 • orientácia v okolí- v priestore, v ktorom sa dieťa pohybuje
 • orientácia na vlastnom tele, ale aj  v opozícii (napr. v zrkadle)
 • orientácia na ploche papiera, ktorú sa učia systematicky využívať v práci s knihou a zošitom
OBLASŤ INTERMODALITY Intermodalita   je schopnosť prepínať medzi rôznymi spôsobmi zmyslového vnímania. Súvisí teda so schopnosťou naučiť sa čítať a písať- podľa zvukovej podoby hlásky si predstaviť tvar písmena a opačne. Rozvojom tejto zručnosti sa dá predchádzať problémom s  vytváraním spojení medzi zrakovými, sluchovými a priestorovými podnetmi.
OBLASŤ SERIALITY Serialita   je sled po sebe opakujúcich úkonov alebo udalostí, pri rešpektovaní ktorých dosiahneme v krátkom čase presný cieľ a vyvarujeme sa chybám, chaosu a stresu. U predškolákov súvisí s radením stále sa opakujúcich bežných činností (napríklad obliekanie, denná hygiena, dodržiavanie denného režimu). V školskom prostredí a učení sa môžu prejaviť problémy so správnym poradím písmen v slove pri písaní a čítaní, s poradím slov vo vete alebo číslic v počítaní, ďalej s vynechávaním písmen, číslic, interpunkčných znamienok. Výrazne ovplyvňuje správanie dieťaťa, ktoré s ťažkosťami zvláda základné pravidlá správania, vytvára si svoje vlastné, často nelogické a spoločensky neprijateľné postupy.
KONCENTRÁCIA POZORNOSTI
 • udržanie a zameranie pozornosti
 • schopnosť sústrediť sa na zadanú úlohu

Cieľová skupina

PREDŠKOLÁCI
 • - deti od 5 rokov, ktoré sa pripravujú na vstup do školy 
 • - deti s odloženou školskou dochádzkou
 • - školáci 1. a 2. roč, ZŠ, ktorým sa v čítaní, písaní a počítaní veľmi nedarí

-realizujeme individuálne a skupinové kurzy

Lektori:

Mgr. Jaroslava Barčíková

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
 • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
 • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Program \"Predškoláčik\"
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka