Študijný program: Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: I. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Bc.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Absolventi študijného odboru ovládajú jednotlivé roviny jazykového systému talianskeho jazyka (fonetickej a fonologickej, morfosyntaktickej a lexikálnej, funkčné štýly jazyka v konfrontácii so slovenským jazykom. Ovládajú základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín (teóriu literatúry, vybrané kapitoly príslušnej neslovanskej literatúry). Osvojili si základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického umeleckého textu. Oboznámili  sa so základnými metodologickými  postupmi vybraných lingvistických  a literárnovedných škôl a smerov. Získali vedomosti z talianskych dejín, kultúry a reálií. Osvedčili praktické ovládanie príslušného neslovanského jazyka slovom aj písmom. Získali schopnosť samostatnej tvorivej aplikácie získaných poznatkov  teoretickej i praktickej rovine. Taliansky jazyk je jazykom dynamickým, vyznačujúcim sa špecifickou osobitosťou, výrazovým bohatstvom a jazykovou kultúrnosťou. Patrí do študijného odboru 2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúra, spracovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania v § 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z.z. Absolvent tohto študijného programu nadobudne podľa § 51 ods. 1 Zákona 131/2002 Z. z. profesionálnu spôsobilosť vykonávať svoje povolanie s možnosťou pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Prirodzená potreba profesionálneho ovládania talianskeho jazyka, literatúry a kultúry vychádza zo spoločenských potrieb v zhode s modernými európskymi a civilizačnými trendmi. Študijný program „Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry“ zahŕňa komplex jazykových, literárnych a širšie kultúrne zameraných kurzov/predmetov vo vzťahu k Taliansku; tieto predmety sprostredkúvajú nielen jazykové vedomosti, ale širší obraz o talianskej kultúre a talianskej identite v európskom kultúrnom kontexte. Vďaka svojej geografickej polohe, dávnym stykom s gréckou kultúrou a historickému dedičstvu starovekého Ríma, taliansku identitu utváralo a formovalo mnoho civilizačných vplyvov. Preto je potrebné začleniť do štúdia aj náboženské a sakrálne dejiny, umenie a literatúru, dejiny talianskej diplomacie a dejiny Vatikánskeho štátu. Z tohto základu sa študentom poskytuje ucelený pohľad na konkrétne jazykové disciplíny (fonetika taliančiny, normatívna gramatika, historická gramatika, talianska syntax a štylistika) a na vývoj talianskej literatúry (od jej počiatkov po 20. storočie). Značná pozornosť je venovaná prehlbovaniu praktických jazykových schopností v rámci jazykových a konverzačných kurzov, kde nadobúdajú  študenti lexikologické schopnosti, ako aj schopnosti prekladateľské a schopnosť nachádzať kultivované pojmové ekvivalenty v slovenskom jazyku.

Okrem základných poznatkov z lingvistiky študenti musia zvládnuť aj dejiny literatúry, kulturológie, dejín Talianska a geografie, a aj praktické talianske reálie. Literárne prednášky sú orientované na problematiku jednak staršej talianskej literatúry (stredovek, renesancia, barok), ako aj na novodobú literatúru 19. a 20. storočia). V rámci úvodu do talianskej kultúry získavajú študenti rozhľad v talianskom výtvarnom umení, kinematografii, hudbe, súčasnom štýle života, talianskom dizajne, v spoločenských tradíciách a histórii, pričom sa pozornosť venuje prednostne fenoménom, ktoré predstavujú prínos talianskej kultúry do európskeho a svetového kultúrneho kontextu.

Cieľom je, aby absolventi mali širšie kultúrne povedomie, a aby vedeli komunikovať nielen jazykovo, ale aj interkulturálne. Keďže talianska kultúra je fundamentálnou súčasťou európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, postavenie talianskho jazyka chápeme, najmä v humanistickej sfére, ako rovnocenné s ostatnými svetovými jazykmi.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Ďalšie ponuky školy
Programy
 
Pedagogika
0 hodnotení

Absolventi odboru PEDAGOGIKA dokážu vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako profesionálni..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Predškolská a elementárna pedagogika
0 hodnotení

Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika. Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich výchovných a vzdelávacích..

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Rozvojová pomoc a misijná práca
0 hodnotení

Nie je k dispozícií

Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zobratiť všetky...