Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Tr. A. Hlinku č. 2
949 76 Nitra
Slovenská republika
037/ 641 5111
037/ 641 4111
037/ 641 5111

Zastupujete túto školu?
Aktualizujte Vaše údaje tu.


Profil univerzity
Fakulty
Zahraničná spolupráca
Kontakt

Profil univerzity

Slovenská poľnohospodárska univerzita na svojich 6 fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov nielen z oblasti poľnohospodárskych, ale aj biologických, ekonomických a technických vied. Tým vytvára predpoklady pre široké uplatnenie absolventov v rôznych oblastiach hospodárstva. Obsahová štruktúra vysokoškolskej vedy a výskumu na našej univerzite pokrýva funkcie agropotravinárskeho sektora, z hľadiska udržateľnosti produkcie a kvality potravín (technológie, biotechnológie a technika), ale aj z hľadiska ekologicko-environmentálneho (agroekológia) a sociálneho statusu spoločnosti (ekonómia, obnova a rozvoj vidieka, kultúra krajiny, agrodizajn). Rozsah vedeckovýskumných aktivít svedčí o adaptabilite univerzity na nové smery. Na SPU fungujú tri centrá excelentnosti – na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov pôsobí Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA), na Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva Excelentné centrum pre integrovaný manažment povodní v meniacich sa podmienkach prostredia a na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Excelentné centrum pre bielo-zelenú biotechnológiu. Excelentné centrum na FZKI a FBP pôsobia v spolupráci s výskumnými ústavmi, ktoré sú hlavnými partnermi v projektoch. V súčasnosti SPU buduje unikátne univerzitné výskumné centrum AgroBioTech, kde sa bude rozvíjať aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, bioenergetiky, biotechnológií, technológií v poľnohospodárstve a potravinárstve.

Štipendiá

Finančná podpora študentov vo forme štipendií sa riadi Štipendijným poriadkom SPU v Nitre. Študentom SPU sa poskytuje:

  • sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,
  • štipendium z vlastných zdrojov SPU.

Sociálne štipendium možno priznať študentovi dennej formy štúdia na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, doloženej príslušnými dokladmi, ktorú študent podáva v Registri študentov (vo vestibule pod aulou).

Motivačné štipendium je možné priznať:
v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
Zaujala ťa táto škola? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o škole
Zdieľať na facebooku