Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Štúrova 16
93701 Želiezovce
Slovenská republika
036/7712360

Zastupujete túto školu? Aktualizujte Vaše údaje tu.
Priemer hodnotení
4,86 z 5
  21 ľudí hodnotilo túto skolu
Chcem hodnotiť
Hodnotenie používateľov
Výborné
19
Veľmi dobré
1
Priemerné
1
Slabé
0
Hrozné
0
Hodnotenia
Zamestnanec2
Študent19
Priemer hodnotení
Pedagógovia
Výučba
Vybavenie odborných učební
Priestory školy
Úroveň stravovania
Hygiena školy
Príprava na VŠ
Kvalita vs cena
Priestory triedy

Hodnotil Zamestnanec (2)
Zobrazenie 1 - 2 z 2 výsledkov

Ľubinka
Ľubinka
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

"Hodnotenie školy"

Hodnotil/a 07.12.2017

Na našom gymnáziu sa realizuje vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. Vzdelávanie žiakov je založené na princípoch humanizácie, demokratizácie, pozitívn...eho rozvoja, osobností, je nasmerované na žiaka, ktorý má priestor na sebarealizáciu, tvorbu projektov, prezentácií, referátov..., je uskutočňované v komornom, rodinnom prostredí, v modernej zrekonštruovanej budove, v nových učebniach fyziky, informatiky, pomocou nových didaktických a interaktívnych pomôcok. Žiaci našej školy majú posilnenú výučbu cudzích jazykov - anglického, nemeckého a ruského jazyka, majú možnosť štúdia v zahraničí v spolupráci s medzinárodnou organizáciou American Field Service. Na škole sa vyučujú aj nové predmety - regionálne dejiny, svet financií, multikultúrna výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj. Vo štvrtom ročníku majú posilnenú výučbu maturitných predmetov. Žiaci gymnázia sa zapájajú do všetkých predmetových olympiád (napr. olympiáda ľudských práv, olympiáda z matematiky, geografie a pod.) a iných súťaží ( Kalokagatia – Mladý záchranár, súťaž vo volejbale, florbale, futbale a iné). V škole sa realizujú aj rôzne projekty - Comenius, Digiškola, Poznaj svoju vlasť, Nenápadní hrdinovia, Každý iný- všetci rovní, Škola podporujúca zdravie, Jazykový kvet, Štúrovo pero, Mladý Európan... Po vyučovaní žiaci môžu navštevovať krúžky – konverzácie z cudzích jazykov, športové krúžky, literárno-dramatický krúžok, krúžok spoločenskej etikety, krúžok budúci podnikateľ. Počas školského roka organizujeme zaujímavé besedy s odborníkmi z rôznych oblastí, výchovné koncerty, prednášky z oblasti financií..., realizujeme exkurzie do zaujímavých miest a regiónov na Slovensku a v zahraničí (napr. Bratislava, Banská Štiavnica, Martin, Viedeň, Praha, Paríž, Krakov, Malta, Londýn...). Gymnázium v Želiezovciach ponúka kvalitné vzdelanie o čom svedčí aj vysoká úspešnosť prijatia žiakov na vysoké školy a následne aj ich uplatnenie v živote. Mnohí absolventi sa uplatnili ako vynikajúci vedeckí pracovníci, lekári, učitelia, inžinieri či podnikatelia.

Navštevoval/a v období:od januára 2017 do januára 2017
Hodnotil: Zamestnanec

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Kvalita vs cena
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.
buki
buki
 
 
Nepravdivé hodnotenie?

""Kto chce vedieť, musi chcieť vedieť" (Gariel Laub)"

Hodnotil/a 17.11.2017

Za viac ako päťdesiat rokov existencie nášho gymnázia si na našej škole podali ruky tri generácie študentov a gymnaziálne brány opustilo tisíce absolventov, ktorí vykročili do života a úspešne sa v ňo...m zaradili. Mnohí z nich sú veľmi úspešní, zastávajú významné funkcie, uplatnili sa ako vynikajúci vedeckí pracovníci, lekári, učitelia, inžinieri či podnikatelia. Gymnázium v Želiezovciach dosahovalo a dosahuje vynikajúce výsledky o čom svedčí úspešnosť našich absolventov v prijímacom konaní na vysokých školách, ako aj kladné, neformálne hodnotenie rodičmi a obyvateľstvom. Vývoj školy je prirodzeným pokračovaním vývoja v predchádzajúcom období. Spoločenské zmeny priniesli nové úlohy a požiadavky, ktoré priamo zvyšujú nároky na profesionalitu pedagogickej práce školy. To si vyžaduje premyslený, systémový prístup a konštruktívne riešenie vo všetkých oblastiach školského systému. Postavenie pedagogického pracovníka sa mení a jeho status v spoločenskom rebríčku závisí od schopnosti rýchleho a vecného riešenia profesijných otázok a problémov, hľadania optimálnych prostriedkov skvalitňovania procesu vzdelávania a výchovy, čo mu umožňuje dosahovať stále lepšie výsledky a možnosť podieľať sa na posilňovaní kreditu slovenského školstva. Nároky na pedagogickú prácu sa zvyšujú a pre prácu stredoškolského učiteľa je dôležité, aby všetkým oblastiam vzdelávania a výchovy venoval náležitú a rovnocennú pozornosť. K dosahovaniu dobrých výsledkov školy je potrebné koordinované zladenie jednotlivých oblastí tohto procesu. Pedagogickí pracovníci školy vo svojej práci žiadnu z týchto oblastí nezanedbávajú ani nepodceňujú. Prvoradým cieľom je zlepšovanie práce školy a zabezpečenie kvalitných výsledkov vzdelávania a výchovy, pri zachovaní primeraných finančných nákladov na prevádzku školy. Prioritou našej školy bola a zostáva orientácia na žiaka, na kvalitu rozvoja žiackych osobností. Prvoradým záujmom našej školy je poznanie očakávaní zo strany žiakov, ich rodičov, ako aj spoločnosti ako celku. Hlavným cieľom našej práce naďalej zostáva účinne rozvíjať vedomostný potenciál našich žiakov tak, aby bol kompatibilný a konkurencieschopný s výstupmi v rámci Slovenka. Výučbu anglického jazyka ako dominantného cudzieho jazyka koncipujeme tak, aby každý absolvent našej školy vedel plynule rozprávať po anglicky a uplatniť ho v praxi. Zároveň podporujeme zmysluplnú a kontinuálnu výučbu nemeckého jazyka a ruského jazyka, smerujúcu k lepšiemu ovládaniu týchto cudzích jazykov, s využitím všetkých dostupných a účinných nástrojov podporujúcich ich lepšie ovládanie. Vzhľadom na jazykovo zmiešané územie regiónu podporujeme a skvalitňujeme výučbu slovenského jazyka a literatúry. Využívame vo vyučovacom procese možnosť alternatívnych učebníc. Podporujeme integráciu detí so špeciálnymi potrebami, zvyšujeme počet žiakov na voľnočasových aktivitách formou záujmových krúžkov. Vytvárame podmienky pre zvýšenie športových aktivít žiakov počas vyučovania a vo voľnom čase. Posilňujeme základy pre zdravý životný štýl, zdravú výživu, vyššiu bezpečnosť žiakov. V súčasnej dobe sa vo vzdelávaní uplatňuje pôvodný aj inovovaný Štátny vzdelávací program. Priestory školy sú zrekonštruované s novovybudovanou prístavbou a jej vybavenie je nadštandardného typu. Škola má v súčasnosti desať funkčných učební, z toho sú tri odborné - učebňa informatiky, učebňa fyziky a učebňa chémie. Každá z tried má svoju kmeňovú učebňu. Tieto sú využívané podľa potreby aj na delené hodiny. Vyučovanie telesnej výchovy sa uskutočňuje v dvoch posilňovniach školy, multifunkčnom ihrisku a v športovom areáli. Gymnázium navštevujú okrem žiakov zo Želiezoviec aj dochádzajúci žiaci z Levíc a spádových obcí. Atmosféra medzi žiakmi je priateľská, šikanovanie sa v škole nevyskytuje, užívanie drog a iných návykových látok žiakmi sme nezaznamenali. V správaní žiakov sa nevyskytujú vážnejšie výchovné problémy. Žiaci riešia svoje problémy cez výchovného poradcu, žiacku školskú radu a majú zastúpenie aj v rade školy. Všetci pedagogickí zamestnanci vytvárajú neformálny, priateľský vzťah osobnej dôvery medzi pedagógom a žiakom, čím sa nám podarilo na škole vytvoriť komorné, rodinné prostredie. Vyučovací proces na škole zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Odbornosť vyučovania je 92%-ná. Priemerný vek pedagogického zboru sa pohybuje okolo 46 rokov. Všetci pedagogickí zamestnanci sú pre svoju prácu plne kvalifikovaní a odborne spôsobilí. Ich pedagogická a odborná spôsobilosť sú zárukou kvalitného vzdelávania i výchovy žiakov. Každý pedagogický zamestnanec školy využíva možnosti ďalšieho vzdelávania, aby sa tak zvyšovala jeho pedagogická spôsobilosť. Na škole pôsobia koordinátori prevencie kriminality, drogových závislostí, šikanovania a záškoláctva, informatizácie, výchovy k ľudským právam, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy a boja proti obezite. Učitelia spolupracujú s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V rámci projektu „Kvalitné vzdelávania otvára žiakom bránu do sveta práce“ sa na rozvoj vzdelávacieho procesu preinvestovalo 52.836 Eur. Získané inovované vzdelávacie materiály a didaktické prostriedky sa implementovali do tvorivej praktickej podoby v prírodovedných predmetoch, cudzích jazykoch, dejepise, občianskej náuky a geografii. Do praxe sa uviedlo vybudované mobilné laboratórium pre vyučovanie fyziky. Prestavba tradičnej školy na modernú si vyžiadala nielen nové odborné publikácie, ale aj kvalitatívne iný prístup učiteľov a nové moderné formy vyučovania. Realizácia projektu zabezpečila vytvorenie dlhodobo realizovaného moderného vzdelávacieho programu, ktorý je podporený potrebným materiálnym vybavením, didaktickými postupmi, novými znalosťami učiteľov a existujúcimi nástrojmi na jeho udržanie a trvalé zlepšovanie. Nové trendy a inovatívne vzdelávacie prostriedky poskytli žiakom možnosť získať kvalitnejší prístup k vzdelávaciemu obsahu a informáciám. Zmena tradičnej úlohy učiteľa, rôznorodosť učebných zdrojov a nové organizačné formy vyučovania, ktoré uprednostnili spoluprácu žiakov, prispievajú k ich aktívnemu učeniu sa zábavným spôsobom. Žiakom sa otvoril priestor zapájať sa do poznávacieho procesu riešením úloh, dotvárať ho na základe získaných vedomostí, schopností, skúseností a výsledky aplikovať do praktickej podoby. Implementáciou komplexného inovovaného obsahu vzdelávacích produktov a prostriedkov v jednotlivých vyučovacích predmetoch získali študenti reálnejší predpoklad na prijatie na vysokoškolské štúdium a uplatnenie sa vo svete práce.

Navštevoval/a v období:od januára 2017 do novembra 2017
Hodnotil: Zamestnanec

Pedagógovia
Vybavenie odborných učební
Priestory triedy
Hygiena školy
Výučba
Priestory školy
Úroveň stravovania
Príprava na VŠ
Toto hodnotenie je subjektívnym názorom užívateľa portálu eduworld.sk a nie spoločnosti prevádzkujúcej portál.