Záverečné opakovanie pre druhákov – slovenský jazyk

Jaroslava Koníčková

Jaroslava Koníčková

Autor materiálu
© Copyright info
materiál pre:
Základné školy
predmet:
Slovenčina
rocnik:
2. ročník ZŠ
rozsah:
4 strany

Tento pracovný list obsahuje cvičenia zamerané na súhrnné zopakovanie vedomostí z 2. ročníka. 

 

1. K tlačenému písmenu napíš písané.

     h__________                    e__________

 

     U__________                   L__________

 

     f__________                    ô__________

 

     T__________                   B__________

 

     f__________                    G__________

 

2. Roztrieď hlásky:  š, ia, u, ch, í, ô, i, n, é, ä, ď, j, g, ý, ó, iu, dz, t, k, ť.

 

Krátke

samohlásky

Dlhé

samohlásky

Dvojhlásky

Tvrdé

spoluhlásky

Mäkké

spoluhlásky

     

 

3. Doplň i, í/ y, ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach.

vyč__st__la  kuch__ňu, fľak__  na kož__,  c__trónový  čaj, syrové t__č__nk__, na ďalš__ t__ždeň,  pomal__  sa poh__bujú,  boj__  sa tmy,  spomedz__   n__ch, č__tali knihu

 

4. Doplň znamienko za vetou.

Zajtra ideme do školy                                   Uprac si knihy

 

Polej kvety                                                       Máme malé mačiatko

 

Pôjdeš zajtra do lesa                                     Chutila ti večera

 

 

5. Roztrieď slová podľa toho, koľko majú slabík. Napíšdo tabuľky:

polica,  sen, škola,  kamarát,  kôň, príroda,  kniha,  dom, pero, lavica,  ceruza, pes, voda

   

jednoslabičné slová

dvojslabičné slová

trojslabičné slová

   
   
   
   

 

6. Napíš slovo, ktoré sa začína na:

samohlásku_____________________________________________________­

 

tvrdú spoluhlásku_________________________________________________ 

 

mäkkú spoluhlásku________________________________________________

 

 

7. Napíš slová s d v o j h l á s k a m i :

ia _____________                                      

ie _____________                                         

iu _____________                                              

ô _____________   

 

8. Doplň do slov samohlásku    alebo  ä:

p__ro,     p__ta,     nev__dza,     m__siac,      v__zeň,      m__sto, p__ť, dev__ť

 

9. Slová rozdeľ zvislými čiarami na slabiky.

televízor, počítač, malina, ovocie, dedina, mačka, lampa, žiačka, hláska, koberec, mamička, dvere, leto, deti, lavica

 

10. Napíš, aké sú toto vety:

Koľko je hodín?  ______________________veta 

Už sa blíži leto.   ______________________ veta

Otvor okno!        ______________________ veta

To je pekné mačiatko! __________________ veta

 

11. Dopíš do slov rozlišovacie znamienka: mäkčeň, dĺžeň, vokáň, dve bodky.

čeresna, umyva, ucebnica, kon, devat, skrina, kychat, babatko, kolacik, ciara, pať, zivot, dycha, kupime, stol, pata,  pycha

 

12. K uvedeným slovám napíš slová s opačným významom.

veľká -  ________________                                                                             

lenivá - ________________

vážny - ________________

 

13. K daným slovám napíš rým.

dom - _____________              lavička - _____________

 

14. Napíš mená dvoch detských autorov.

________________________________

_______________________________

 

 

15. Hlásky delíme na:

A. krátke, dlhé      

B. samohlásky, dvojhlásky,   spoluhlásky   

C. tvrdé, mäkké, obojaké

 

16. Krátke samohlásky sú:

A. a, e, i, o, u, y, ô

B.  a, e, i, o, u, z, ä    

C.  a, e, i, o, u, y, ä

 

17. Dvojhlásky sú:

A. ia, ie, iu, ô

B.    ia, ii, ie, iu, ô

C.    ia, ie, iu, uo

 

18.  V ktorej skupine spoluhlások sú všetky spoluhlásky mäkké?

A. č,š,ž,ľ,ň,j,k                               

B. č,š,ž,ť,ň,ľ,r                

C. č,š,ž,ť,ň,ľ,j

 

19. Správne je napísané slovo:

A. ilustrátór                         

B. ilustrátor                           

C. ilústrátor  

 

20. Napíš správne adresu.

Slečna, Ružomberok, 034 01, Jana Nováková, Sládkovičova 20