Študijný program: Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, externá
Stupeň štúdia: II. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Mgr.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Obsah študijného programu vyplýva so študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 4.1.35 Geografia. Jednotky študijného programu pozostávajú v magisterskom stupni zo štyroch predmetových celkov. Hlavným predmetom je Didaktika geografie a s ňou súvisiace jednotky povinnej i povinne voliteľnej časti študijného plánu (Pedagogická prax, Využitie multimédií v geografickom vzdelávaní, Regionálna výchova). Zvládnutie predmetu je podmienené úspešným zvládnutím geografie a pedagogickopsychologického základu v bakalárskom stupni štúdia.

Druhá skupina jednotiek študijného programu je zameraná na regionálnu geografiu preberanú v súvislostiach obsahu a zamerania školskej geografie ZŠ a SŠ (Regionálna geografia SR, Regionálna geografia kontinetov a v povinne voliteľnej časti aj Geografia svetového oceánu a Geografia biblických krajín). Cieľom výučby tejto skupiny predmetov je paralelne s didaktickými disciplínami dopĺňať poznatkovú bázu z bakalárskeho stupňa v tematike, ktorá tvorí jadro poznatkov v geografii na ZŠ a pre začiatky praktickej práce študentov s didaktickými aplikáciami odobru sa javí najvhodnejšia. Osobitné postavnenie v tejto skupine predmetov má predmet Geografia miestneho regiónu, ktorý má integračnú funkciu pre celý magisterský stupeň študijného programu. Tretia predmetová oblasť je zameraná na problematiku geoekológie a životného prostredia (povinná Geoekológia a environmentalistika a povinne voliteľné Geohazardy a geopotenciály, Environmentálne problémy strednej Európy, Vybrané kapitoly z fyzickej geografie 2 a Geografické problémy kvality života). Okrem začlenenia poznatkov z tejto problematiky v geografii ZŠ a SŠ ide aj o všeobecnejšie pôsobenie budúcich absolventov v oblasti výchovy k ochrane životného prostredia a budovania argumentačnej bázy pre filozofiu trvalo udržateľného života. Štvrtá skupina povinne voliteľných predmetov Metódy geografického výskumu, Tematická kartografia a výberový predmet Geografické informačné systémy je venovaná najmä prehĺbeniu poznatkov o nástrojoch geografického poznávania potrebných aj pre kvalitnú prácu na magisterskej záverečnej práci, zároveň sa nimi rozšíruje množina nástrojov pre využívanie nadobudnutého vzdelania v praxi.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Filozofia

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu študent nadobudol znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

História

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Žurnalistika

0 hodnotení

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Psychológia

0 hodnotení

Cieľom štúdia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností, ale i z hľadiska ich vlastných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

0 hodnotení

Dvojročné magisterské štúdium nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo slovenského..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok