Študijný program: Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Pridať medzi obľúbené Obľúbené

Forma štúdia: denná, kombinovaná
Stupeň štúdia: II. stupeň
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: Prezenčná
Udelený akademický titul: Mgr.
Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk
Zameranie: Učiteľstvo a vzdelávanie
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento program
Chcem hodnotiť


O programe
Poplatky
Prihláška
Ďalšie informácie
Kontakt

O programe

Dvojročné magisterské štúdium nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského štúdia študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry. Štúdium pokrýva prehlbujúce disciplíny z diachrónie a synchrónie slovenského jazyka na širšom všeobecnolingvistickom pozadí a v medzislovanských historicko-synchrónnych reláciách.
V literárnej zložke absolvent spoznáva dejiny slovenskej  literatúry od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť. Vedomosti zo slovenskej literatúry sú doplnené o oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so spoločenským vývojom, so svetovou, európskou a českou literatúrou. Poznatky o súčasných smeroch jazykovedného a literárnovedného výskumu sú dopĺňané prostredníctvom výberových prednášok a seminárov. Špecializáciu na učiteľstvo obohacuje predmet literatúra pre deti a mládež. Absolvent sa učí kriticky percipovať súčasnú literárnu tvorbu znalosťami z literárnej kritiky, ktoré nadväzujú na  teóriu literatúry a metodológiu interpretácie umeleckého textu. V priebehu štúdia sa absolvent oboznámi s najdôležitejšími vedomosťami z odborovej didaktiky, ktoré nadväzujú na poznatky z pedagogiky a všeobecnej didaktiky.  S týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať odborné vedomosti a didaktické zručnosti v rámci svojej špecializácie.

Uplatnenie absolventa

Absolvent tohto štúdia je vyprofilovaný ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry v 5. – 13. ročníku (teda na druhom stupni ZŠ a SŠ, resp. na osemročných gymnáziách), ale môže sa uplatniť aj v iných kultúrno-osvetových, vedeckovýskumných, edičných a vzdelávacích slovakistických inštitúciách a oblastiach.
Zaujal ťa program? Máš na školu otázku, alebo chceš zistiť o nej viac?
Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať školu
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma


Vyžiadať informácie o programe
Páči sa ti tento študijný program? Povedz o ňom svojim priateľom!
Zdieľať na facebooku
 
 


Máš skúsenosť s týmto programom?

Podeľ sa so svojími skúsenosťami aj s ostatnými a ohodnoť tento program.
Aj na tvojom názore záleží!

Chcem hodnotiť

Filozofia

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu študent nadobudol znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

História

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Žurnalistika

0 hodnotení

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, televízii, tlačových a..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Psychológia

0 hodnotení

Cieľom štúdia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností, ale i z hľadiska ich vlastných..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

0 hodnotení

Absolvovaním študijného programu študent nadobudne vedomosti a zručnosti potrebné pre učiteľa nemeckého jazyka a..
Hrabovská cesta 1B, Ružomberok